Längd: 01:10
Textning: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Öppet brev till Utbildningsstyrelsen om brister i läromedel på teckenspråk

Språknämnden för finländska teckenspråk (Teckenspråksnämnden) känner en stor oro för teckenspråkiga elevers modersmålsinlärning.

Teckenspråksnämnden har 9.4.2021 skickat ett öppet brev till Utbildningsstyrelsen i vilket nämnden påpekar bristen på läromedel i finskt och finlandssvenskt teckenspråk. För grundskolans läroämne teckenspråk och litteratur finns ingen lärobok som skulle vara utformad enligt läroplanen. Det finns heller inget annat färdigt material att tillgå som skulle lämpa sig för skolundervisning i teckenspråk. I brevet lyfter Teckenspråksnämnden också fram två projekt på finskt teckenspråk, som Utbildningsstyrelsen har påbörjat men aldrig slutfört.

Teckenspråksnämnden föreslår att Utbildningsstyrelsen kunde påbörja processen att klargöra läromedelssituationen genom att sammankalla sakkunniga från det teckenspråkiga undervisnings- och forskningsfältet.