Internationellt samarbete

Finlands Dövas Förbund har starkt engagerat sig i verksamheten i Dövas världsförbund, Dövas europeiska union och Dövas nordiska råd.

Dövas Nordiska Råd (DNR)

Det nordiska samarbetet mellan teckenspråkiga och Dövas Nordiska Råd (DNR) har långa anor. Rådet arbetar för dövas jämlika ställning i samhället.

European Union of the Deaf (EUD)

Dövas europeiska union EUD har som mål att främja dövas rättigheter och möjligheter i vår världsdel. För närvarande är Finlands Dövas Förbunds verksamhetsledare Markku Jokinen även ordförande för EUD.

World Federation of the Deaf (WFD)

De nationella dövförbunden bildar tillsammans Dövas världsförbund WFD som verkar för att dövas mänskliga rättigheter ska göras gällande i FN-konventionernas anda.

Finlands Dövas Förbund har haft en stark roll i WFD:s verksamhet med finländsk representation i organisationens ledning i över 30 år.  Världsförbundets kansli finns fortsättningsvis i samma hus som Finlands Dövas Förbund.

Liisa Kauppinen

Finlands Dövas Förbunds tidigare verksamhetsledare och Dövas världsförbunds hedersordförande, organisationsrådet Liisa Kauppinen är en av 2000-talets mest framstående döva. Hon har gjort en remarkabel internationell karriär och tilldelades som första finländare, och därtill som den första i Norden, FN:s människorättspris år 2013. Samma pris har tidigare mottagits av till exempel Martin Luther King och Nelson Mandela. Kauppinen hade en central roll under beredningen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I egenskap av företrädare för Dövas världsförbund lyckades hon i konventionen förhandla in alla de punkter som rör dövas och teckenspråkigas rättigheter. När Kauppinen fick FN:s människorättspris nämndes i motiveringarna även hennes insatser för att främja kvinnors rättigheter och funktionshindrade kvinnors situation.

Liisa Kauppinen var Finlands Dövas Förbunds verksamhetsledare i en så gott som obruten följd 1976–2006 och ordförande för Dövas världsförbund 1995–2003. Redan före det fungerade hon som världsförbundets vice ordförande och generalsekreterare. Utöver FN har hon verkat som rådgivare för WHO och Unesco.

Liisa Kauppinen är ett föredöme för många människor världen över. Som pensionär har hon utöver internationella uppdrag också ägnat sig åt frivilligarbete i Finland. I en intervju för dövförbundet hösten 2014 nämner hon som sina egna förebilder döva som hon träffat inom frivilligarbetet, personer som har varit tvungna att kämpa sig genom olika svårigheter i livet. ”De är de verkliga vardagshjältarna”, fastslår flerfalt prisbelönade Kauppinen.