Finlandssvenskt teckenspråk och språkets revitalisering

Längd: 02:05
Textning: Svenska, Finska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

På denna sida kan du bekanta dig närmare med språkets situation enligt olika teman. Här finns information om hurdana projekt man har genomfört och vilka åtgärder man har vidtagit. Vilken verksamhet finns för att stärka språket och dess ställning. Innehållet ger även en inblick i framtidsplaner.

Det ansågs länge att vi i Finland har endast ett teckenspråk, det finländska teckenspråket. Finskt och finlandssvenskt teckenspråk sågs som språkets två huvuddialekter. Det första forskningsprojektet i finlandssvenskt teckenspråk genomfördes 1998–2002 och man studerade främst språkets lexikon (teckenförråd). Studien visade på många unika drag i språket, och som en följd av forskningsresultaten förklarade föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga rf. år 2005 det finlandssvenska teckenspråket som ett eget språk. Enligt en kartläggning från år 2015 finns det ca 90 döva personer i Finland som har språket som sitt modersmål. Därtill finns det språkanvändare både i Finland och Sverige. Finlandssvenska teckenspråket är deras modersmål, andra eller främmande språk. För tillfället vet man inte deras exakta antal.

År 2013 konstaterades språket vara allvarligt hotat enligt Unescos kriterier för hotade språk. Det är ett av de minsta autoktona (inhemska) språken i Finland. Justitieminsiteriet gjorde år 2016 en utredning om språkets helhetssituation. Utredningen visade att språket kommer att dö ut i fall revitaliserande åtgärder inte vidtas inom kort.

Revitalisering med statliga medel påbörjades år 2015 och har fortsatt med fler projekt sedan dess.

Evenemang på finlandssvenskt teckenspråk


OBS! Om du vill att ditt evenemang ska synas på den här temasidan, välj ”Finlandssvenskar” som målgrupp för ditt evenemang på fliken ”Kategorier” i evenemangsformuläret.

Finlandssvenskt teckenspråk

Finlandssvenska teckenspråkiga rf.


Föreningens verksamhetsområde täcker hela Svenskfinland. De flesta evenemangen ordnas inom Nyland och Österbotten.

Forskning


Helsingfors och Jyväskylä universitet bär delat ansvar för forskning i språket för tiden 2021-2024.

Språkplan för finlandssvenskt teckenspråk


Det finlandssvenska teckenspråket är allvarligt hotat enligt Unescos kriterier för hotade språk.

UCLan utvärderade språkets situation med hjälp av Unescos kriterier för hotade talade språk. Det finns inga egna kriterier för tecknade språk. En språkplan behövs för att kunna utvärdera målsättningen, överblicka helhetssituationen och koordinera olika språkstödjande aktiviteter.

Projekt

Olika projekt för att revitalisera och stärka språket har finansierats med statliga medel av Undervisnings- och kulturministeriet sedan år 2015.

Lev i vårt språk – Livs 1


Under projektet utbildades instruktörer i finlandssvenskt teckenspråk. Projektets långsiktiga mål var att möjliggöra en tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk. Projektet genomfördes vid Humanistiska yrkeshögskolan 2015–2017.

Lev i vårt språk – Livs 2


En tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk under åren 2018-2020.

Projekt Sprinkler


Under projekttiden (2020–2021) ordnades fortbildning för personal inom småbarnspedagogik och grundutbildning som arbetade med hörselnedsatta barn samt erbjöds möjlighet till nätverkande. Därtill ordnades det informativa med olika teman för föräldrar.

Projekt Språkstyrka


Projektet innehöll fler olika åtgärder under 2021. Det ordnades en egen workshop för översättare till finlandssvenskt teckenspråk, uppdatering av Språkplan för finlandssvenskt teckenspråk påbörjades. Man började ge distansundervisning i finlandssvenskt teckenspråk i Svenskfinland och planerade utbildningen Livs 3.

Projekt Språkstyrka har fått fortsatt finansiering av Undervisning- och kulturministeriet för tiden 1.1.2022-31.3.2023 samt 1.4.2023-31.3.2024.

Revitaliseringsprogram


Utarbetningen av ett revitaliseringsprogram för språket har påbörjats i slutet av året 2022 inom projektet Språkstyrka. Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och koordineras av Finlands Dövas Förbund.

Arbetet görs i samarbete med flera aktörer:

 • Döva och hörselskadade barns stödförening, DHBS rf.
 • Finlands Dövas Förbund
 • Finlandssvenska teckenspråkiga rf.
 • Helsingfors universitet
 • Humanistiska yrkeshögskolan Humak
 • Jyväskylä universitet
 • Pedersöre kommun
 • Språkanvändare
 • Undervisnings – och kulturministeriet
 • Utbildningsstyrelsen

Vi uppdaterar sidan vartefter arbetet framskrider.

För barnfamiljer

DHBS


Döva och hörselskadade barns stödförening DHBS grundades 1979 och är den enda svenska föreningen i Finland för föräldrar till döva och hörselskadade barn.

Föreningen strävar till att främja döva och hörselskadade barns och ungdomars habilitering, sociala situation, skolsituation, yrkesval och studiemöjligheter.

Program om språket och döva

Yle Arenan: Finlandssvensk och döv – en osynlig minoritet


Att vara finlandssvensk och döv, hurudant liv och vilka utmaningar har du då? Har det finlandssvenska teckenspråket en framtid?

Alf, Elin, Julia, Robin och Maj-Lis delar med sig av sin vardag och sina tankar om språk och identitet.

Produktion: Osk Ursa Minor, 2022.

Informationspaket om finlandssvenskt teckenspråk


Vad är finlandssvenskt teckenspråk? Hur skiljer det sig från finskt och Sverigesvenskt teckenspråk? Varför är det hotat? Hur revitaliserar man ett språk? Är språk enbart kommunikation?

Svar på frågorna ges i den här serien, som är ett informationspaket med fyra avsnitt om finlandssvenskt teckenspråk. Den här första delen är en introduktion. Serien finns även på finskt teckenspråk, med finsk text och finskt tal.

Språkkrockar


Serien Språkkrockar tar en titt på det finska och det finlandssvenska teckenspråkets likheter och olikheter.

Det första avsnittet handlar om tecken som har med film att göra.

OBS! Textning finns också på svenska.

Tolkning och översättning


Tolkningstjänsterna för personer med funktionsnedsättning är ett vardagligt verktyg för personer med olika grad av hörselnedsättning. Tolkning kan ske i form av tolkning till teckenspråk, tecknat tal, stödtecken eller skrivtolkning, beroende på behovet. Trots en skräddarsydd utbildning 2018–2020, är det fortfarande brist på tolkar som kan finlandssvenskt teckenspråk. Det finns också för få svenskspråkiga skrivtolkar. Situationen försvårar dövas möjligheter att fungera som likvärdiga i samhället. Rätten till tolkningstjänster är en så kallad subjektiv rätt för döva och baserar sig på flera olika lagar. 

Det är viktigt att myndigheterna ger information på finlandssvenskt teckenspråk. Myndigheterna kan låta översätta material till språket.

Bestämmelser om rätten att använda teckenspråk eller om tolkning och översättning som ordnas av myndigheter finns i Teckenspråkslagen.

Utredningar

Sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga


Inom dövgemenskapen har historiska oförrätter och personliga, smärtsamma minnen kommit upp till ytan under de senaste åren. I synnerhet de tvångssteriliseringar som gjordes i rashygieniskt syfte kan betecknas som människorättsliga kränkningar och en skamfläck i Finlands närhistoria.

Lagstiftning


Lagstiftning styr hur de finlandssvenska teckenspråkigas språkliga rättigheter bör förverkligas.

 • FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning tar upp att konventionsstaterna ska godta och underlätta användning av teckenspråk i offentliga sammanhang, underlätta inlärning av teckenspråk och främja dövsamhällets språkliga identitet.
 • Enligt Teckenspråkslagen har myndigheter skyldighet att i sin verksamhet främja möjligheterna för dem som använder teckenspråk att använda och få information på sitt eget språk.
 • Diskrimineringslagen innehåller förbud mot direkt och indirekt diskriminering och vägran att göra rimliga anpassningar för att främja likabehandling.