Utvecklingssamarbete

Vi bär inte ansvar enbart för dövas välmående i Finland utan vill göra en insats också i andra länder. Finlands Dövas Förbund är en internationellt välkänd expert på teckenspråk och dövarbete.

Längd: 02:38
Textning: Finska, Svenska
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Vi bedriver ett omfattande utvecklingssamarbete för att stärka dövas mänskliga rättigheter i Balkanområdet, Afrika och Sydostasien. Arbetet görs alltid i samarbete med respektive lands dövorganisation.

Organisationsverksamhet

Ofta inleds arbetet med att bygga upp en dövorganisation. Genom en egen organisation har dövas situation kunnat förbättras i många länder.

Intressebevakning

Genom intressebevakning går man in för att påverka både myndigheters och vanligt folks attityder. Viktiga insatsområden här är teckenspråkets status i lagstiftningen, tillgången till information på teckenspråk, tolkningstjänster och dövundervisning.

Teckenspråksarbete

Teckenspråksarbetet går ut på att dels samla in, lagra och forska i landets eget teckenspråk, dels framställa teckenspråkigt material och läromedel. Både döva och deras familjer får undervisning i teckenspråk och dövmedvetenhet. Man utbildar också tolkar och utvecklar grundundervisningen av döva barn.

Finlands Dövas Förbunds projektansvariga

Ossi Oinonen

Projektansvarig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 755 3011

Inkeri Lahtinen

Projektansvarig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 702 9350

Katarina Butera

Projektansvarig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 339 8915
Opetustilanne luokassa.

Utmaningar i de fattigaste länderna

Största delen av världens döva bor i utvecklingsländerna. Deras liv kompliceras av fördomar, fattigdom och avsaknad av både utbildning och teckenspråkiga kamratgrupper.

I värsta fall är en döv helt språklös och outbildad och lever isolerad, till och med inom sin egen familj.

Bristande insikter

I många länder är kännedomen om dövhet fortfarande mycket bristfällig. Dövhet är något man skäms över. I värsta fall till och med gömmer man ett dövt barn för omvärlden. Särskilt svår är situationen för döva kvinnor och flickor.

Kringskurna medborgarrättigheter

I ett flertal länder har döva inte fullständiga medborgerliga rättigheter. De får till exempel inte rösta eller gifta sig med en annan döv. De flesta döva lever dessutom i stor fattigdom.

Teckenspråkets ställning svag

Ofta är teckenspråkens ställning mycket svag i utvecklingsländerna. I en del länder har något teckenspråk inte ens utvecklats på grund av att döva inte haft kontakt med varandra. Följden av teckenspråkets svaga ställning är att döva inte har några teckenspråkiga rollmodeller.

Teckenspråkig undervisning saknas

I utvecklingsländerna går endast ett fåtal döva barn i skola och av dem får bara en bråkdel undervisning på teckenspråk. Sällan kan lärarna teckna ens i dövskolor eller specialklasser. Få döva lyckas därför slutföra sin skolgång.

Avsaknaden av ett språk påverkar ett barns kognitiva, psykiska och sociala utveckling. Förmågan att förstå den omgivande världen är mycket dålig och i vuxen ålder kan det sedan vara svårt att klara av helt vardagliga saker på egen hand.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer  med funktionsnedsättning betonar medborgarnas rätt att använda sitt modersmål och barnens rätt till sitt eget språk. För döva i u-länderna är de här rättigheterna ofta mycket långt ifrån tillgodosedda. Att stärka teckenspråkets ställning är även i u-länderna det viktigaste sättet att förbättra dövas situation. Här har utvecklingssamarbetet en viktig roll.