Fonder

Säästöpossu

Finlands Dövas Förbunds styrelse beslutar årligen vid sitt möte i april om donationer till förbundets donationsfond och Puro-Lemberg-fonden för beviljande av stipendier.

Stöd kan primärt ges till döva personer för bland annat studier, studieresor, hobbyverksamhet samt deltagande i seminarier och kongresser.

Föreningar kan få stöd för särskilda behov och kostnader i samband med evenemang avsedda för sina medlemmar.

Samma privata person eller organisation beviljas inte stipendium upprepade gånger i följd.