Vi tecknar tillsammans 2023!

Det finlandssvenska och det finska teckenspråket behöver nu ditt stöd! Vet du varför? Vad kan du göra?

Längd: 01:43
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Det är svårt att växa upp till att bli teckenspråkig i dagens Finland

Färre än 10 % av döva och hörselnedsatta barn föds i familjer som redan tecknar. Av de andra familjerna till döva och hörselnedsatta barn

  • får bara en bråkdel undervisning i teckenspråk
  • erbjuds de flesta undervisning i stödtecken
  • lär sig en del teckenspråk på egen hand med hjälp av ordböcker eller videor
  • har en del inte kommit i kontakt med teckenspråk överhuvudtaget.

Förut lärde sig barnen teckenspråk senast i skolan. Nu finns det inga dövskolor längre. Nästan alla teckenspråkiga barn går i skola tillsammans med hörande barn, och i många fall är de den enda teckenspråkiga i sin skola. Bara ett fåtal får teckenspråkig undervisning, och en del av barnen får inte ens en teckenspråkstolk eller ett teckenspråkigt skolgångsbiträde. Situationen är densamma i daghemmen.

Även dövföreningarnas verksamhet har förändrats. Förut dristade sig det teckenspråkiga barnets hela familj till att komma till föreningen för att träffa andra teckenspråkiga, lära sig språket och bli bekant med dövas seder och bruk. Nu känner familjerna sig inte alltid välkomna. Det är dessutom viktigt att förstå att också codabarn behöver teckenspråket och dövgemenskapen.

Längd: 0:34

Vad betyder att teckenspråket är utrotningshotat – kan teckenspråken försvinna?


Teckenspråken är ständigt utrotningshotade, eftersom de inte förs vidare från generation till generation automatiskt.

Utan nya användare hålls ett språk inte vid liv, utan försvinner så småningom. Det här gäller också teckenspråken. För att teckenspråken ska bevara sin livskraft måste teckenspråksgemenskapen se till att föra vidare språken till barnen.

Längd: 01:30

Hur kan du stödja ett teckenspråkigt barn att lära sig teckenspråk?


Varje teckenspråkig människa är viktig i barnets liv. Barnet lär sig teckenspråk genom att i olika sammanhang träffa och prata med människor som tecknar på olika sätt. Samtidigt tillägnar sig barnet dövas visuella kultur och levnadssätt. Barnet behöver också absolut få umgås med andra teckenspråkiga barn i sin egen ålder.

Teckenspråkiga barn och deras familjer behöver mera olika slags regelbundna tillställningar och situationer, där det tecknas: olika klubbar, idrottsverksamhet, träffar under fria former, utfärder, sagostunder och teater på teckenspråk och så vidare – bara fantasin sätter gränserna! För den här ansträngningen behöver vi hela teckenspråksgemenskapens krafter och kunnande – också dig!

Dövföreningarna kan ansöka om medlemsorganisationsunderstöd av Finlands Dövas Förbund eller ansöka om att få ändra understödets ändamål till att organisera lokal verksamhet för teckenspråkiga barn.

Våren 2023 ordnar Dövas folkhögskola utbildning i hur man organiserar lokala aktiviteter för teckenspråkiga barn.