Styrelsen

Längd: 00:51
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Förbundets angelägenheter sköts av styrelsen, vars uppgifter är definierade i förbundets stadgar. Styrelsen ansvarar inför förbundsmötet i egenskap av verkställande beslutsorgan för dövförbundets hela verksamhet och administration. Å andra sidan ska styrelsen uppmuntra förbundsledningen och personalen att fatta självständiga beslut och i att vid utsträckning utnyttja sina befogenheter.

Ärenden som ska behandlas på styrelsens möte måste skickas till styrelsens sekreterare Elina Pokki senast två veckor före mötet, per e-post eller som brev.

Finlands Dövas Förbunds styrelse 2022-23. Mari Virtanen, Heidi Joffel, Leila Kankkonen, Ronja Tammisara, Liisa Särkijärvi, Milla Pitkänen, Bror-Erik Majors, Terhi Lappinen, Jaana Aaltonen och Tomi Peura.

Styrelsens medlemmar 2022-2023

Jaana Aaltonen, ordförandejaana.aaltonen@kl-hallitus.fi+358504355587
Ronja Tammisararonja.tammisara@kl-hallitus.fi+358469516540
Heidi Joffelheidi.joffel@kl-hallitus.fi
Leila Kankkonenleila.kankkonen@kl-hallitus.fi
Terhi Lappinenterhi.lappinen@kl-hallitus.fi
Bror-Erik Majorsbror-erik.majors@kl-hallitus.fi
Milla Pitkänenmilla.pitkanen@kl-hallitus.fi
Mari Virtanenmari.virtanen@kl-hallitus.fi
Liisa Särkijärviliisa.sarkijarvi@kl-hallitus.fi
Tomi Peuratomi.peura@kl-hallitus.fi

Aktuellt