Teckenspråkiga i välfärdsområdena – fakta för påverkare och beslutsfattare

Teckenspråkiga möter ofta problem i vardagen i social- och hälsovården och tillgången till information. Det händer till exempel att sjukhuset har glömt att beställa tolk. Döva kan inte heller använda systemet med återuppringning.

De nya välfärdsområdena måste satsa på tillgänglighet och montera ner gamla diskriminerande system. De framtida social- och hälsocentralerna ska göras genuint användarvänliga, också för teckenspråkiga. Inom räddningsväsendet måste man dessutom säkerställa teckenspråkiga nödtjänster och varningsmeddelanden.

Mera information

Tillgängliga social- och hälsovårdstjänster för teckenspråkiga

Längd: 00:34
Språk: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

1. Delaktighet och likabehandling


Teckenspråkiga ska garanteras likvärdiga möjligheter att få information, att delta och att påverka.

Invånarnas tillgängliga kanaler för medverkan och påverkan ska definieras i strategin för välfärdsområdet à teckenspråkiga ska tas med redan i planeringen av tjänsterna!

Välfärdsområdena behöver en organisationssamordnare som ansvarar för samarbetet med organisationerna.

Längd: 00:35
Språk: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

2. Informationstillgång och tillgänglighet


Teckenspråkiga måste garanteras tillgång till information särskilt i nöd- och krissituationer -> det orsakar stor otrygghet om kommunikationen inte fungerar!

Primärhälsovården och tjänsterna för äldre ska göras tillgängliga också för teckenspråkiga.

Hälsovårdens tidsbeställning får inte fungera bara med återuppringning som diskriminerar döva.

Längd: 00:48
Textning: Ruotsi
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

3. Tjänster och tolkning på teckenspråk


Döva har rätt till tjänster på sitt modersmål, finskt eller finlandssvenskt teckenspråk.

Tjänsterna på teckenspråk ska hålla hög klass -> det finns vårdpersonal som också behärskar teckenspråk!

Egenspråkig, teckenspråkig kundbetjäning är oftast den bästa för barn, äldre, personer som genomgår psykisk rehabilitering och invandrare

När det behövs teckenspråkig tolkning finns det det skäl att klargöra för hela personalen vem som har ansvar för att ordna tolkningen, så det inte sker fel eller uppstår farliga situationer för att tolken saknas.

Längd: 01:05
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

5 viktiga åtgärder:

  • Välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster utvecklas i samarbete med teckenspråkiga för att säkerställa tjänsternas kvalitet och tillgänglighet.
  • Teckenspråkiga garanteras tillgång till information på teckenspråk, i kris- och farosituationer med tolkning. Insatser som gäller kommunikation och kulturell välfärd riktad till teckenspråkiga ska avtalas tillsammans med områdena och kommunerna (bl.a stöd från lokalföreningar, Dövas video).
  • Alla digitala tjänster ska vara tillgängliga också för teckenspråkiga.
  • Äldre teckenspråkigas behov av tjänster kartläggs, varefter man tillsammans med samarbetsparterna utreder var och hur tjänsterna ordnas.
  • Man säkerställer att det finns klara anvisningar för när till exempel sjukhusen ansvarar för tolkningstjänsten och hur tolkningen beställs.*

* Teckenspråksbarometern 2020: endast 13 % av de teckenspråkiga svarsgivarna fick tolkning i myndighetsärenden på det sätt som lagen förutsätter, 87 % var tvungna att beställa tolken själva.