Till studerande och läroinrättningar

Av oss kan såväl döva och hörselnedsatta studerande som läroinrättningar få stöd och råd.

Längd: 01:52
Textning: Finska, Svenska
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Studerande

Ska du börja studera vid yrkeshögskola eller gymnasium? Om du har hittat en bransch som intresserar dig, sök studieplats utan att tveka. Diskutera med skolan hur ni tillsammans ska få dina studier att löpa på bästa möjliga sätt.

Före studierna

  • Behöver du teckenspråkstolkning eller skrivtolkning? Du kan ansöka om studietolkning via FPA.
  • Använder du hörapparat, hörimplantat eller andra hörhjälpmedel? Behövs en induktionsslinga? Tala med skolan om hur de kan beakta dina behov.
  • Förbered dig väl för inträdesprovet. Kontakta skolan i god tid och meddela dem om du behöver ha en studietolk med dig till provet.

Under studierna

Hur vill du att dina behov ska iakttas? Arbetar du med händerna så att du inte samtidigt kan titta på tolken? Behöver du kunna avläsa läppar till stöd för hörseln? Instruera dina lärare så funkar samarbetet.

När du börjar i skolan kan du genast berätta för alla vad dövhet och teckenspråk innebär. Du kan lära dem hur man använder tolk. Du kan också be att läraren eller någon annan framför den här informationen till skolan och klassen.

Om du vill kan du i skolan dela ut broschyrer om dövhet och teckenspråk. Broschyrerna kan du beställa från Finlands Dövas Förbund. Du kan också visa videor som finns i Teckenspråkiga biblioteket.

Dövförbundet hjälper

Kom ihåg att alla möjliga problem går att lösa. Om du inte på egen hand eller i samråd med skolan kan hitta en lösning ska du be om hjälp. Kontakta Finlands Dövas Förbund om du har frågor eller om du behöver beställa material att dela ut.

Lähikuva kirjahyllystä, jossa kuurojen yhteisöön liittyvää kirjallisuutta.

Läroinrättningar

Ska en döv eller hörselnedsatt studerande börja hos er? Vet ni vad ni borde tänka på?

Diskutera med den studerande

Alla döva och hörselnedsatta studerande är individer och olika. Börja med att prata och ta reda på t.ex.  vilka språk och eventuella hörhjälpmedel den studerande använder, om teckenspråkstolkar ska vara med på föreläsningarna och fråga också på vilket sätt hen själv vill bli beaktad.

Om bara viljan finns kan man komma förbi allt som man tänker sig kan hindra döva och hörselnedsatta från att studera. I Finland har vi döva sjukskötare, skådespelare, elingenjörer, byggare, jurister, kockar, lärare m.m. Fördomar verkar vara det som allra mest står i vägen för studier.

Rimliga anpassningar

Enligt både FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och diskrimineringslagen ska rimliga anpassningar göras för att främja funktionsvarierade personers likvärdighet.  ”Myndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgivare och de som tillhandahåller varor eller tjänster ska göra sådana ändamålsenliga och rimliga anpassningar som behövs i det enskilda fallet för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra uträtta ärenden hos myndigheter och få utbildning och arbete samt varor och tjänster som tillhandahålls allmänheten och att klara av sina arbetsuppgifter och avancera i arbetet.”

Hjälp och råd från Finlands Dövas Förbund

Kontakta dövförbundet om ni har frågor eller vill beställa broschyrer.