Om tolkning

Med hjälp av tolk kan döva, hörselnedsatta och personer med hörimplantat delta i samhället som alla andra. I Finland är det FPA som ordnar tolkningstjänsterna. Finlands Dövas Förbund stöder, ger råd och bedriver ett ihärdigt påverkansarbete kring tolkningstjänsterna.

Längd: 02:11
Textning: Svenska, Finska
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Du har rätt till tolkningstjänster

Alla döva, vuxendöva, dövblinda och personer med nedsatt hörsel eller nedsatt talfunktion har rätt till tolkningstjänst (lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/2010). Rätten att anlita tolk gäller alla åldrar, från småbarn till seniorer. Man får använda tolk överallt där man behöver det: hos läkaren, i hobbyverksamhet, för studier, på jobbet, på familjefester, utlandsresor, seminarier m.m. Tolkningstjänsterna ordnas av FPA, som också står för kostnaderna.

För att kunna anlita tolk måste du lämna en ansökan om tolkningstjänst till FPA. Vänd dig till Finlands Dövas Förbunds personal i din region om du behöver hjälp med din ansökan.

När du har fått ett beslut om att tolkningstjänster beviljas kan du beställa tolk via FPA:s tolkförmedling.

Studera på lika villkor med studietolk

När du söker dig till vidare studier efter grundskolan betalar FPA också studietolkningen.

Du ska lämna en separat ansökan om studietolkning till FPA också om du redan har ett beslut om tolkningstjänster. Dövförbundets personal i din region kan vid behov hjälpa dig med ansökan.

När du har fått beslutet om beviljad studietolkning kan du beställa studietolk via FPA:s tolkförmedling.

Vi kan ge läroinrättningen goda råd

När en teckenspråkig dyker upp på inträdesprov med tolk i släptåg kan situationen vara helt ny för alla. Tolken är inget hinder för att delta i inträdesprovet eller för att studera – tvärtom, tolken gör det möjligt. Om du behöver råd och stöd kan du vända dig till Finlands Dövas Förbund.

Mera information hittar du på sidan Till studerande och läroinrättningar Opiskelijoille ja oppilaitoksille.

En myndighet kan vara skyldig att ordna tolkning

Utgående från tolkningstjänstlagen (133/2010) har FPA andrahandsansvar för att ordna tolkning. Tolkning ordnas enligt tolkningstjänstlagen om personen i fråga inte med stöd av en annan lag får tillräckliga, lämpliga tjänster. Bland annat patient- och klientlagen lägger ansvaret för tolkning också på andra aktörer. Till exempel för en patient i sjukhusvård är det sjukhuset som borde ordna tolken. Också vid rättegång har alla lagstadgad rätt till tolkningstjänst.

När en döv invandrare, flykting eller asylsökande behöver tolk måste man grundligt reda ut hur saken ska ordnas. Ta kontakt med Finlands Dövas Förbund om du behöver råd. FPA erbjuder tolkningstjänster endast till dem som redan behärskar finskt eller finlandssvenskt teckenspråk och är bosatt i Finland.

Tolkverksamhetens samarbetsgrupp TTYR

TTYR:s uppgift är att samla uppgifter om tolkningstjänsterna och sådant som anknyter till dem och sedan informera så brett som möjligt om saken. Syftet är att utveckla tolkningsbranschen och skapa en god gemensam praxis och rekommendationer för dem som verkar inom den. I tolkverksamhetens samarbetsgrupp sitter representanter för kundorganisationer, fackorganisationer, tjänsteleverantörer och tolkutbildare. Finlands Dövas Förbund är med och påverkar också här.

Man kan läsa TTYR:s promemorior och om gruppens påverkansinsatser t.ex. på Facebook (på finska).

I nödfall kan du beställa tolk direkt från en tolkfirma

Finlands Dövas Förbund upprätthåller en förteckning över tolkföretag som man kan vända sig till i en nödsituation när FPA:s tolkförmedling är stängd. Enligt FPA är det fråga om en nödsituation om liv, hälsa eller egendom är i fara.

Alla företag som tillhandahåller tolkningstjänster anger på sin webbplats kontaktinformation och om de erbjuder tolkning i nödsituationer.