Dövas tidskrift nummer 3/2022

Höstnumret 3/2022 av Dövas tidskrift har utkommit

Årets tredje nummer av Dövas tidskrift når prenumeranterna sista veckan i september. I det kan man läsa bland annat om de nya rekommendationerna som gäller hörselrehabilitering av barn.

Temat för expertintervjun är de nya rekommendationerna för barns hörselrehabilitering. Det är diskrimineringsombudsmannen som har skickat rekommendationerna till alla enheter för hörselrehabilitering vid universitetssjukhusen, för att CI-barnens likvärdighet ska beaktas i rehabiliteringen. Föräldrarna i två familjer berättar med avseende på hörselrehabiliteringen hur hörsel- och språkprocessen framskridit för deras barn.

Tidskriften vill hålla läsarna à jour med hur sannings- och försoningsprocessen framskrider. Den här gången rapporterar vi om vilka resultat dövförbundets föreningsturné gav samt om hur processen går vidare. Härnäst förbereder sig förbundet inför det förestående riksdagsvalet och uppmuntrar föreningarna att komma med i kampanjarbetet.

På tidskriftens sida för evenemang besöker vi kursen för finlandssvenskar, som arrangerades i Vasa i månadsskiftet juni–juli. På den här kursen avstod man från den sedvanliga föreläsningen om språkrelaterade ämnen och fokuserade i stället på växelverkan och interaktiva övningar.

Ämnet för den finlandssvenska kolumnen är den fria rörligheten inom EU-området och hur teckenspråkiga medborgare i praktiken inte kommer i åtnjutande av den.

 

Dövas tidskrift är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråkigas tidskrift och opinionsorgan. Tidningen utkommer med fyra nummer per år.