Vägkarta för sannings- och försoningsprocessen

Textning: Svenska, Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Den sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga, som Finlands Dövas Förbund påbörjade 2014 har fått en vägkarta som ställer tydliga absoluta villkor för processen. I statsminister Sanna Marins regeringsprogram 2019 upptogs en skrivning om att statsrådet inleder en statlig försoningsprocess i fråga om kränkningar av dövas och teckenspråksgemenskapens rättigheter samt verkningarna av oförrätterna från 1900-talets början till våra dagar.

Vägkartan innehåller mål och kriterier som rör processen. Som särskilda absoluta villkor anges bland annat att organisationerna i teckenspråkssektorn ska medverka i processen, att nyckelpersonerna i den har kännedom om dövkulturen och teckenspråk samt behärskar teckenspråk. Informationen om processen ska ges på de båda nationella teckenspråken.

Vägkartan har gjorts upp i samarbete mellan Finlands Dövas Förbund, Finlands Dövblinda, Finlandssvenska Teckenspråkiga och Finlands dövhistoriska sällskap. Den bottnar också i den föreningsturné som Finlands Dövas Förbund ordnade 2022 med syftet att samla in önskemål och förväntningar från gemenskapen med tanke på den fortsatta processen.

Gemenskapens budskap var starkt: Medlemskåren ger sitt stöd för att processen fortsätter och att önskar klara åtgärder av staten för att montera ner också nuvarande diskriminerande strukturer. Vid alla möten framkom också tydligt att det är viktigt att staten ber om ursäkt.

Vägkartans avsnitt på finlandssvenskt teckenspråk

OBS! Texterna under videokorten är sammanfattningar av avsnitten i vägkartan. Genom att ladda ned vägkartan som PDF-filer kan du läsa avsnitten i sin helhet.

Längd: 03:45

Textning: Suomi

Språk: Suomalainen viittomakieli

1. Bakgrund


Vägkartan är teckenspråksorganisationernas gemensamma dokument som sammanställer mål, förväntningar, och även absoluta villkor, som gäller sannings- och försoningsprocessen. Att teckenspråksgemenskapen ger sannings- och försoningsprocessen sitt godkännande är en nödvändig utgångspunkt för att den ska förverkligas.

Den yttersta tanken är att vi med hjälp av vägkartan ska hitta en väg mot försoning och att teckenspråksgemenskapen genuint ska erkännas och accepteras som en del av det finska samhället.

Längd: 04:30

2. Nuläget


År 2016 godkände Finlands Dövas Förbunds styrelse en framställning gällande historiska oförrätter mot teckenspråkiga, för vilka staten borde be om ursäkt. I statsminister Sanna Marins regeringsprogram (2019) ingår en skrivning om att statsrådet inleder en statlig försoningsprocess i fråga om kränkningar av dövas rättigheter i Finlands historia. Statsrådet beställde först en utredning för att skapa en kunskapsbas för den fortsatta försoningsprocessen och beslutsfattandet om den.

Under förbundets föreningsturné (2022) påtalade medlemskåren vikten av en statlig ursäkt och gav den fortsatta processen sitt stöd.

Längd: 01:30

3. Huvudmål


Staten utreder historiska oförrätter som begåtts mot teckenspråkiga, ökar den allmänna medvetenheten om teckenspråkigas historia, söker försoning / sämja och förhindrar att orättvisor sker på nytt.

Gemenskapen har möjlighet att få en ursäkt, gottgörelser samt nå sämja. Genom statens korrigerande och gemensamt överenskomna åtgärder säkerställs att de diskriminerande förfaringssätten inte längre fortsätter i framtiden och att tjänsterna till teckenspråkiga förbättras. Attityderna till teckenspråkiga blir mer positiva tack vare att deras historia och situation i dag blir mer allmänt kända.

Längd: 0:46

4. Parterna


Det är fråga om en statlig process där den andra parten utgörs av teckenspråkigas egna organisationer Finlands Dövas Förbund rf, Finlands Dövblinda rf, Finlands Dövhistoriska sällskap och Finlandssvenska teckenspråkiga rf. Organisationerna deltar i förhandlingarna om processens struktur, modell, personval och mandat.

Organisationerna bildar sina ståndpunkter i fråga om processen gemensamt och behandlar processens framskridande enligt sina respektive beslutsordningar.

Längd: 03:53

5. Organisationernas absoluta villkor för att inleda processen


Särskilda absoluta villkor är bland annat att organisationerna i teckenspråkssektorn ska medverka i processen och att nyckelpersonerna i den har kännedom om dövkulturen och teckenspråk samt själva behärskar teckenspråk. Det psykosociala stödet ska organiseras i första hand på teckenspråk.

Informationen om processen ska ges på de båda nationella teckenspråken. Vidare ska det reserveras tillräckligt med resurser för processen.

Längd: 01:54

6. Mandat


Med mandat avses ett avtal om sannings- och försoningsprocessen mellan staten och teckenspråksgemenskapen. Mandatet är ett dokument som styr processen och förhandlas fram gemensamt av staten och organisationerna.

Resurserna ska beaktas med omsorg för att processen genuint ska inkludera teckenspråkiga samt beakta bland annat teckenspråkiga översättningar, information, psykoterapitjänst och tolkning på teckenspråk.

Längd: 00:53

7. Modellen för sannings- och försoningsprocessen


Organisationerna rekommenderar kommissionsmodellen eller någon annan modell som teckenspråkiga upplever som lämplig för dem. Organisationerna understöder att statsrådets kansli ansvarar för att koordinera sannings- och försoningsprocessen.

Gemenskapen ska ha en central roll vid utnämningen av kommissionsmedlemmar eller representanter.

Längd: 02:02

8. Organisationerna vill att processen ska leda till


Till målen hör bland annat en symbolisk ursäkt av staten, individuella och kollektiva ersättningar, ökad medvetenhet och starkare självbestämmanderätt för döva. Vidare behövs ett officiellt organ för teckenspråkiga.

Teckenspråksgemenskapen behöver också tillräckliga resurser och bättre och lättare tillgängliga tjänster.