Insamlingstillstånd, användarvillkor och registerbeskrivning

Tillstånd för penninginsamling

Finlands Dövas Förbunds insamlingstillstånd

Polisstyrelsen, Lotteriförvaltningen RA/2022/197 (beviljat 11.2.2022). Giltigt tillsvidare i fasta Finland.

Ålands landskapsregering ÅLR 2021/10482 (beviljat 15.12.2021). Insamlingsperiod 1.1–31.12.2022 på Åland.

Användarvillkor för webbtjänsten

 • Webbtjänsten registrerar inloggningar, domännamn och gjorda donationer i donatorns namn utan separat begäran.
 • Webbtjänsten ansvarar inte för riktigheten i de uppgifter som donatorn / beställaren uppgett eller för att informationsinnehållet fungerar.
 • Webbtjänsten garanterar inte att tjänsten fungerar störningsfritt. Om till exempel många användare kontaktar tjänsten samtidigt kan den överbelastas, vilket kan påverka dess användbarhet.
 • Webbtjänsten ansvarar inte för störningar, olovligt bruk eller med dem jämförbara verksamheter som härstammar från informationsnätet eller någon annanstans ifrån och riktas mot donatorns / beställarens informationssystem och anläggningar.
 • Webbtjänsten är inte skyldig att ersätta avbrott orsakade av naturkatastrofer (force majeure).
 • Finlands Dövas förbund rf har rätt att vid behov tillfälligt stänga hela eller en del av tjänsten. Då ska föreningen sträva efter att avbrottet blir så kortvarigt som möjligt och orsakar så lite olägenheter som möjligt för användarna.
 • Finlands Dövas förbund rf har rätt att ändra utbudet av och innehållet i tjänsten och prissättningen av den.
 • Tjänsten innehåller material som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter. Kunden har inte rätt att kopiera eller på annat sätt utnyttja material från Finlands Dövas Förbunds webbtjänst utan uttryckligt skriftligt tillstånd av producenten, rättsinnehavaren eller Finlands Dövas Förbund.
 • Webbtjänsten förbinder sig att upprätthålla tjänstens datasäkerhet.
 • Webbtjänsten har rätt att utlämna alla uppgifter om kunden på officiell begäran av myndigheter, förutsatt att instanserna i fråga är berättigade till det.
 • Donatorn förbinder sig att följa leveransvillkoren i sin användning av Finlands Dövas Förbund rf:s webbtjänst.

Ansvaret för att Finlands Dövas Förbunds webbtjänst fungerar innehas av Trimedia Oy.

 

Att donera på nätet

Nätbanker och digitala plånböcker

När det gäller nätbanker och digitala plånböcker förmedlas betalningarna av Visma Pay (Paybyway Oy, FO-nummer 2486559-4), som är registrerat i Finansinspektionens register över betalningsinstitut. Donatorn går till betalningen via Visma Pays webbtjänst och som betalningsmottagare på donatorns kontoutdrag och räkning syns Visma Pay eller Paybyway Oy. Visma Pay förmedlar betalningarna till näthandlaren. Betalningen är säker, för alla uppgifter om transaktionen förmedlas via en krypterad förbindelse så att ingen utomstående instans kan se dem.

Köpet uppstår mellan webbutikskunden och webbutiken. Samtliga skyldigheter rörande köpet ligger på webbutikens ansvar.

Läs mer om Visma Pay: https://www.visma.fi/vismapay/

Nätbanker: Nordea, OP, Danske Bank, POP Bank, Aktia, Sparbanken, OmaSp, S-Banken, Handelsbanken och Ålandsbanken.

Plånbokstjänster: MobilePay, Masterpass, Pivo och Siirto.

Kreditkort

Vid kreditkortsbetalningar förmedlas betalningen av Stripe, som är ett säkert och lätt betalningssätt. Betalningen sker direkt på nätbutikens webbplats och donatorn styrs inte vidare till någon annan tjänst. När donatorn använder de kreditkortsbetalningar som Stripe tillhandahåller godkänner hen samtidigt Stripes villkors, som hittas här.

Kreditkort: Visa, MasterCard och American Express

 

Finlands Dövas Förbunds donatorregister

Dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad 15.1.2020

Dataskyddsbeskrivning i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) och Finlands personuppgiftslag (523/1999 10§).

1. Personuppgiftsansvarig

Finlands Dövas Förbund rf (FO-nummer 0213564-6)
Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors
tfn 09 580 31 (växel)
www.kuurojenliitto.fi

2. Donatorregistrets kontaktperson

Eija Tiainen, medelanskaffningsansvarig
Finlands Dövas Förbund rf, PB 57, 00401 HELSINGFORS
tfn 09 5803 421 eller eija.tiainen@kuurojenliitto.fi
varainhankinta@kuurojenliitto.fi

3. Registrets namn

Finlands Dövas Förbunds donatorregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med donatorregistret är att upprätthålla och utveckla donatorrelationen. Behandlingen av de personuppgifter som behövs är en nödvändig förutsättning för skötseln av donatorrelationen.

Behandlingen av personuppgifterna grundar sig på donatorrelationen, som träder i kraft då donatorn gjort en donation, antingen som kontoöverföring, per mobil, sms eller på nätet.

Användningsändamål för personuppgifterna i donatorregistret är:

 • Identifiering av donatorn.
 • Uppdatering av donatorsuppgifter.
 • Uppföljning av personens donationshistorik.
 • Analys, segmentering, profilering och statistikföring av donatorsuppgifter.
 • Stöd och rådgivning i fråga om donatorstjänsterna, samt förvaltning av dem.
 • Skötsel och utveckling av relationer med anknytning till donationer och andra sakliga samband sammanhang samt hantering av kontakthistorik.
 • Kommunikation till donatorerna om behovet av donerade medel och användningen av dem.
 • Marknadsföring, begäran on donationer samt inbjudningar till evenemang med hjälp av direkt marknadsföring eller digital marknadsföring.
 • Marknads- och/eller opinionsundersökningar.

Personuppgifter kan inom ramen för tillämplig lagstiftning behandlas av tredje parter, inklusive marknadsföring, distansförsäljning samt marknads- och opinionsundersökningar. De här tredje parterna kan vara reklambyråer, tryckerier, posttjänstföretag eller motsvarande samarbetspartner, som stöder registrets verksamhetsidé och vars användningsändamål för uppgifterna inte står i strid med Finlands Dövas Förbunds användningsändamål. Då förbundet samarbetar med tredje parter uppgör man med dem de avtal som behövs för behandling av personuppgifter.

5. Registrets informationsinnehåll

Följande uppgifter om donatorerna kan behandlas

Identifieringsuppgifter

 • Namn
 • Kön
 • Kontaktuppgifter
 • Postadress (fast adress i Finland)
 • Telefonnummer
 • E-postadress (används för donatorskommunikation endast med donatorns samtycke)
 • Modersmål

Uppgifter om kundrelationen och annat sakligt samband

 • Kundnummer
 • Uppgift om adressuppdatering
 • Adresskälla
 • Donationsklass (bl.a. engångs- eller månadsdonator) och huvudsakligt donationssätt
 • Elektroniska tjänster (prenumeration på nyhetsbrev)
 • Tillstånd till och förbud mot direktmarknadsföring
 • Uppgifter om inledning och avslutning av kundrelationen
 • Personens egna meddelanden som rör donationer eller donatorsrelationen.

Uppgifter om donationer

 • Donationshistorik
 • Profilering
 • Kampanj- och kontaktuppgifter
 • Donatorsklassificering baserad på donationshistorik

Donatorernas personuppgifter bevaras i fem år efter den sista donationen.

Uppgifter som har förändrats så att de inte längre behövs för sitt syfte, föråldrade uppgifter eller uppgifter som på något annat sätt inte längre har någon grund för behandling anonymiseras eller förstörs på ett datasäkert sätt.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

I registret ingår uppgifter om de fysiska personer som har deltagit i Finlands Dövas Förbunds insamlingskampanjer.

Förbundet kan samla in, registrera och uppdatera personuppgifter från befolkningsdatasystemet eller från register som upprätthålls av Posten eller av andra registeransvariga med adress- eller uppdateringsregister eller register som erbjuder andra motsvarande tjänster.

När en kundrelation inleds får förbundet uppgifterna från den tredje partens marknadsregister, då den registrerade har deltagit i en kampanj ordnad av den registeransvariga. Uppgifterna kan också erhållas av personen själv då kundrelationen inleds, eller under den, antingen per telefon eller då personen i samband med en engångsdonation frivilligt matar in sina uppgifter via den elektroniska blanketten.

7. Regelmässig utlämning av uppgifter

Registeruppgifter utlämnas inte till utomstående.

Förbundet utlämnar uppgifter till myndigheter i sådana fall där lagen förutsätter det, till exempel för att utreda och förebygga missbruk.

I samband med kampanjpostningar eller marknads- och opinionsundersökningar kan personuppgifter överlåtas till den samarbetspartner som har hand om behandlingen av dem.

I samband med distribution av nyhetsbrev kan förbundet föra över namn- och e-postuppgifter till den samarbetspart som producerar nyhetsbreven.

8. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Finlands Dövas Förbund utlämnar eller överför inte registeruppgifter till länder utanför EU eller EES.

Hanteringen av registret sker med noggrannhet och de uppgifter som behandlas med hjälp av datasystemen skyddas på tillbörligt sätt med användarnamn och lösenord.

Uppgifterna behandlas i databaser som är skyddade för intrång med brandmurar, lösenord och andra tekniska medel. Ifall av störningssituationer säkras uppgifterna genom regelbunden kopiering.

Uppgifterna är åtkomliga endast av personer som har rätt till det på grund av sitt arbete och har de användarnamn och lösenord som krävs.

På www-servern finns ett tillfälligt register över donatorer som bidragit via internet. Uppgifterna skyddas med en SSL-skyddad anslutning.

Manuellt material förstörs efter att uppgifterna har lagrats.

10. Registrerades rättigheter

En registrerad har rätt att granska uppgifter om sig själv som förts in i den registeransvarigas system, och kräva att eventuella felaktiga uppgifter rättas till. Den registeransvariga kan vid behov be att personen i fråga legitimerar sig.

Den registrerade har rätt att avgiftsfritt granska sina uppgifter en gång om året, i övrigt uttas en rimlig avgift i förhållande till de direkta kostnader som granskningen orsakar.

Den registrerade har rätt att begära korrigering, radering eller komplettering av registeruppgifter som är onödiga, bristfälliga eller föråldrade med avseende på behandlingen av dem.

Begäran om granskning eller rättelse ska göra skriftligt per e-post eller brev till Finlands Dövas Förbund medelanskaffning (kontaktuppgifter finns i punkt 2 i den här dataskyddsbeskrivningen). Begäran kan också göras muntligt, om felet är entydigt och enkelt. Den registeransvariga förbinder sig att behandla rättelsekraven inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning.

Den registrerade har rätt att förbjuda behandling av uppgifter som rör honom eller henne själv då syftet är direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar

Personuppgifterna kan strykas från registret på separat begäran av kunden eller dennas intressebevakare. Den elektroniska blanketten ”Ändringar i registret” finns på Finlands Dövas Förbunds webbplats på adressen: https://kuurojenliitto.fi/sv/donation/andringar-i-registret/