Justitieministeriet ordnade diskussion om sannings- och försoningsprocessen

Ett flertal teckenspråkigas organisationer diskuterade de följande stegen i processen. Även erfarenhetsexperter höll anföranden om temat.

Justitieministeriet bjöd in teckenspråkigas organisationer till ett rundabordssamtal om dövas sannings- och försoningsprocess 5.4.2022. Deltagarna diskuterade processens fortsättning och resursering och bidrog också med starka inlägg baserade på egna erfarenheter:

”Utan egen kultur är vi som ett träd utan rötter.”

Finlands Dövas Förbund förde fram synpunkter som samlats in under en föreningsturné.

”Diskriminering och strukturella missförhållanden som döva utsätts för i dag ska också behandlas i processen. Det här har varit en stark signal från vår medlemskår – det behövs åtgärder också för att lösa de här problemen.”

I diskussionen deltog utöver representanter för Finlands Dövas Förbund (ordförande Jaana Aaltonen, verksamhetsledare Markku Jokinen och direktör Laura Pajunen) också företrädare för Dövhistoriska Sällskapet, Finlandssvenska Teckenspråkiga och Finlands Dövblinda. Andra deltagare var representanter för statsrådets kansli, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt statssekreterare Vesa Vuorenkoski.