Stöd det teckensprakiga regionarbetet

Får döva hjälp när de behöver det som mest?

Depression är ett av de svåraste folkhälsoproblemen i Finland. Var femte finländare insjuknar i depression i något skede av livet. En del av dem är döva – det vill säga personer som behöver mentalvårds- och terapitjänster på teckenspråk.

Vi blir alla bäst förstådda när vi får använda vårt modersmål

Dessvärre har hälso- och sjukvårdspersonal vanligen väldigt bristfällig kännedom om dövkulturens och teckenspråkets särdrag och inom primärvården erbjuds döva sällan den form av vård och stöd de skulle behöva. Alltför ofta leder de bristfälliga kunskaperna till missförstånd och vårdfel.

Mången gång är Finlands Dövas Förbunds regionarbetare räddningen i nöden i sådana situationer – inte enbart för den döva personen utan också för de vårdare, läkare och tjänstemän som tar hand om hen.

Rådgivningstjänsterna minskar klyftorna mellan den teckenspråkiga minoriteten och den hörande majoritetsbefolkningen.

Den teckenspråkiga servicehandledningen och rådgivningen hör till dövförbundets viktigaste arbetsformer. Tjänster som är uppbyggda på hörandes villkor är för många döva alltförför svåra att använda, eller rent av otillgängliga.  För hörande är till exempel kristelefonjourer en självklarhet, men döva kan inte få hjälp på det sättet.

Behovet av teckenspråkig rådgivning är outsinligt. Stöd behövs, och erbjuds, för många utmanande situationer i livet; det kan gälla hälsa, boende, studier, arbete eller service för äldre. Verksamheten finansieras i sin helhet med bidrags- och donationsmedel.

Just din donation kan hjälpa oss i vårt arbete!

Utan sakkunskapen hos Finlands Dövas Förbunds regionpersonal hade vi aldrig hittat teckenspråkigt samtalsstöd för vår döva klient. Samtalens positiva inverkan på det psykiska tillfrisknandet var uppenbar.

– Psykiater som vårdat en döv

Regionarbetarens stöd var ovärderligt för oss när vi själva inte visste hur vi skulle gå till väga…

– Äkta par, båda döva

Bli månadsdonator!

Som månadsdonator är du en viktig kugge
för kontinuitet i vårt arbete.