Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att textsamtalstjänsten fortsätter 24/7

Textsamtalstjänsten (TPP) som fungerar med STEA-finansiering till utgången av 2022 hotas av nedläggning och det inte går att hitta ersättande finansiering i budgeten. Diskrimineringsombudsmannen anser att det nu är dags att säkerställa en fortsatt finansiering för tjänsten.

Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman skickade ett brev i ärendet till familje- och omsorgsminister Aki Lindén och social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen 23.6.2022, där hon konstaterar att dem i ett jämlikhets- och ickediskrimineringsperspektiv är motiverat att säkerställa att tjänsten som möjliggör kontakt i textform fungerar dygnet runt.

Textsamtalstjänsten betjänar döva samt personer med hörselskada, hörsel och synskada samt talskada i hela landet. Tjänsten kan också användas av en talande person som tar kontakt med en person med hörsel- eller talskada. Gruppen som använder textsamtalstjänsten är därmed en annan och betydligt större än gruppen som anlitar FPA:s tolkningstjänster.

Diskrimineringsombudsmannen påpekar att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förutsätter likvärdig tillgång till kommunikation. Konventionen förpliktar också till att i farliga situationer och humanitära nödsituationer skydda personer med funktionsnedsättning. Textsamtalstjänsten 24/7 är en tillgänglig telefontjänst som väsentligt förbättrar tryggheten och jämlikheten. Tjänstens roll hör samman med kommunikationens allmänna tillgänglighet men också med överraskande faro- och nödsituationer.

Diskrimineringsombudsmannen vill också fästa ministrarnas uppmärksamhet vid nödmeddelanden på teckenspråk. Tjänsten har nu fungerat ett år på försök på finska, och FPA har meddelat sig finansiera den till årets slut. Försöket fortsätter på samma tjänstetid som hittills, dvs. mån–fre kl. 8–16. Enligt FPA har ministeriernas företrädare fört en aktiv diskussion i projektets styrgrupp om att möjligen göra försöksverksamheten permanent. Diskrimineringsombudsmannen betonar att en 112-tjänst på teckenspråk 24/7 är nödvändig för att säkerställa den teckenspråkiga befolkningens jämlikhet och trygghet.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar i sitt brev att social- och hälsovårdsministeriet:

  • Säkerhetställer finansieringen och fortsättningen av textsamtalstjänsten 24/7 från och med 1.1.2023.
  • Går ut med information på bred front till välfärdsområdena som inleder sin verksamhet 1.1.2023, för att områdenas hälso- och socialvårdstjänster ska ta i bruk textsamtalstjänsten i enlighet med kravet i lagen om välfärdsområden på att kommunikationen ska ske med tillgängliga metoder, samt kravet i lagen om ordnande av social- och hälsovård på att tjänsterna ska tillhandahållas jämlikt och att välfärdsområdet ska sörja för tillgång och tillgänglighet när det gäller tjänsterna.
  • Säkerställer finansieringen och fortsättningen för en permanent teckenspråkig nödmeddelandetjänst som fungerar dygnet runt.

Länken till höger leder till brevet som helhet (på finska).