Förbundsmötet 2021 diskuterade Ljusa husets framtid

Förbundsmötet ordnades nu för första gången i sin helhet som distansmöte. På plats i Ljusa huset var endast bl.a. mötets ordförande, förbundsstyrelsen och ledningsgruppen samt den personal som behövdes för mötestekniken.

Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte förklarades sedvanligt öppnat av ordförande Jaana Aaltonen. Hälsningar till förbundsmötet framfördes av ordföranden för riksdagens nätverk för teckenspråken, Esko Kiviranta, Hörselförbundets verksamhetsledare Sanna Kaijanen och Dövas servicestiftelses verksamhetsledare Pekka Räsänen.

På förbundsmötet företräddes 32 medlemsföreningar av 42 delegater. Till ordförande för förbundsmötet valdes Arttu Liikamaa.

Ny röstnings och valordning

Direktören för processen Kommunikation och kamratstöd Laura Pajunen presenterade förbundets nya omröstnings- och valordning. I de stadgar som förbundsmötet 2020 antog nämns möjligheten att delta på distans och därför har också anvisningarna i omröstnings- och valordningen uppdaterats motsvarande. Den nya omröstnings- och valordningen godkändes efter diskussion så att punkt 6. Inverkan av teknisk störning  ännu ska preciseras och sedan föreläggas nästa förbundsmöte för godkännande

Årsberättelsen och budgeten 2020

Årsberättelsen 2020 har före förbundsmötet funnits till påseende i Föreningsrummet och mötesdelegaterna tittade ännu tillsammans på en teckenspråkigs sammanfattning av årsberättelsen. Verksamhetsledare Markku Jokinen preciserade årets verksamhet utgående från delegaternas frågor. Styrelsens berättelse om förbundets verksamhet 2020 godkändes enhälligt.

Markku Jokinen presenterade bokslutet för år 2020. Förbundets intäkter var 6,6 miljoner euro och kostnaderna 6,3 miljoner euro. Förbundet är skuldfritt. Stödet från Stea minskade med 86 000 € från föregående år men medelanskaffningens resultat blev bättre än budgeterat. På grund av coronan blev understödspengar oanvända i fråga om flera bidragsbeslut, men de kunde överföras till år 2021. Förbundsmötet fastställde bokslutet och beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Visioner för det kommande året

Förbundsmötesdelegaterna hade på förhand fått verksamhetsplanen och budgeten för 2022 och på mötet tittade man dessutom på en komprimerad teckenspråkig version av årsberättelsen. En livlig diskussion uppstod kring verksamhetsplanen och man behandlade bland annat sysselsättningsfrågor, textsamtalstjänsten, kurser samt önskemål om webbinnehåll. Förbundsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen med en del preciseringar gällande dels skrivningarna om teckenspråket i Sanna Marins regeringsprogram, dels Ljusa husets situation.

Styrelsen föreslog att medlemsavgifterna höjs år 2022, vilket mötet enhälligt godkände. Delegaterna diskuterade även styrelseordförandens arvode men beslutade efter omröstning att godkänna styrelsens förslag

Markku Jokinen presenterade bokslutet för år 2020. Utgångspunkten är att Stea-understödet bibehålls på samma nivå. Kostnader kommer också att täckas genom hyresintäkter och medelanskaffning. Utvecklingen av medelanskaffningen kommer nästa år att kräva mera insatser bland annat genom att kundregistret ska uppdateras. Efter en del tilläggsfrågor godkände mötesdelegaterna budgeten.

Föreningen Vanda döva hade till förbundsmötet lämnat en framställning om ett eventuellt distansförbundsmöte och om ordnande av föreningarnas årsmöten under undantagsförhållanden. Styrelsen rekommenderade i sitt svar att föreningens stadgar uppdateras så att distansmöten beaktas.

Personval

För platser i Finlands Dövas Förbunds styrelse kandiderade Heidi Joffel, Leila Kankkonen och Milla Pitkänen. Förbundsmötet valde in kandidaterna enhälligt. Cecilia Hanhikoski, Joonas Lehtimäki och Jari Malkamäki lämnade styrelsen.

Av dem som stod i tur att avgå från valutskottet återvaldes Piia Pyhtinen. I valutskottet fortsätter Hanna Tuomaala, Rami Valtasaari och Brita Peura.

Ljusa husets framtid

Markku Jokinen och Jaana Aaltonen redogjorde för situationen i fråga om Ljusa huset. Grundläggande reparationer av huset har inletts, vilket höjer fastighetens värde. Fastighets Ab Ljusa huset har för de grundläggande reparationerna tagit ett lån på 4 miljoner euro som täcker en del, men inte alla, reparationsarbeten som behövs under kommande år.

Under årens lopp har ägarorganisationernas egen användning av lokaliteterna minskat och lokaler har hyrts ut bland annat till Humak och Helsingfors stad. Hyresverksamhet hör ändå inte till organisationernas egentliga verksamhet, och kräver dessutom resurser och investeringar. Finlands Dövas Förbunds styrelse har nu tillsammans med ledningsgruppen dryftat en eventuell försäljning av fastigheten.

Finlands Dövas Förbund har fått ett förslag till avsiktsavtal av en fond i fastighetsbranschen. Ljusa husets ägarorganisationer bestämde sig ändå för att fastighetens försäljningsvärde ska bedömas genom en offentlig konkurrensutsättning.

Finlands Dövas Förbunds styrelse kan enligt stadgarna fatta beslut om en försäljning, om den så önskar, men också förelägga förbundsmötet ärendet för beslut. Nästa steg är att medlemsföreningarnas representanter har regionala möten kring ärendet. Förbundsstyrelsen sammanträder 25.9 och beslutar huruvida ett extraordinarie förbundsmöte ska ordnas. En eventuell försäljning kunde göras tidigast i början av år 2022.

Mötesdelegaterna diskuterade en eventuell försäljning och uttryckte uppskattning bl.a. för att frågan behandlats öppet. En försäljning av huset är ingen lätt sak men delegaterna hade förståelse för den.

Resolution

Förbundsmötets resolution Ett barn har rätt att bli teckenspråkigt kan läsas i sin helhet via länken här intill. Resolutionen publiceras inom kort också på finskt och finlandssvensk teckenspråk.