Kuva: Janne Suhonen / Valtioneuvosto

Kuurojen Liiton lausunto hallituksen tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä

Valtioneuvosto on perustanut työryhmän valmistelemaan hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Työryhmä pyytää kirjallisia kuulemisia työnsä tueksi, ja myös Kuurojen Liitto on antanut lausunnon.

Kirjallisen kuulemisen aiheena on Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, joihin tulisi keskittyä enemmän jatkossa sekä muut asiat, jotka katsotaan tärkeäksi nostaa esille yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kuurojen Liitto tuo lausunnossaan esille muun muassa seuraavia tärkeitä tavoitteita ja kehittämiskohteita:

Totuus- ja sovintoprosessia jatkettava

Viime hallituskaudella alkanut kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessi on tuonut esille kokemuksia laajamittaisesta syrjinnästä, joka ulottuu historiasta tähän päivään saakka. Hallituksen asettama tavoite viittomakielen ja viittomakielisten aseman parantamiseksi vaatii pohjakseen sekä menneiden että nykyisten vääryyksien selvittämisen, jotta yhteiskunnan syrjiviä rakenteita voidaan tunnistaa ja purkaa. Kuurojen Liitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että prosessi jatkuu valtioneuvoston työryhmän tekemän esityksen pohjalta.

Tulkkauspalveluiden kehittäminen

Viittomakielen tulkkauspalvelujen ongelmien sivuuttaminen hallitusohjelmassa herättää huolta. Kuurojen Liitto on esittänyt viittomakielen tulkkauspalvelun kokonaisarvioinnin käynnistämistä. Nykykäytäntö on asiakkaan näkökulmasta sekava, järjestämisen kulloinenkin vastuutaho epäselvä ja tulkin saaminen epävarmaa.

Mahdollisten leikkausten vaikutukset viittomakielisiin palveluihin

Kuurot ja viittomakieliset kohtaavat edelleen rakenteellista syrjintää mm. viittomakielen perheopetuksen saamisessa, koulupolulla, työelämässä, tulkkauspalvelussa, tiedonsaannissa sekä muissa palveluissa. Esimerkiksi tulkkia on vaikea saada ilta- tai yöaikaan edes hätätapauksissa, eikä viittomakielistä hätäilmoitusta voi tehdä ympärivuorokautisesti.

Hallitusohjelmassa sitoudutaan vahvistamaan kotimaisten viittomakielten asemaa sekä parantamaan viittomakielisten lasten asemaa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Lisäksi todetaan, että Pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen palveluissa huomioidaan viittomakielisten palvelut ja parannetaan niiden saavutettavuutta. Liitto on huolissaan siitä, ovatko toimet riittävästi resursoituja ja kattavia. Viittomakielisiä palveluja tarjoaa Suomessa vain muutama taho, ja siksi on ensiarvoisen tärkeää turvata näiden palvelujen saatavuus myös tulevaisuudessa.

Moniperustainen syrjintä

Edustamamme ryhmä kohtaa usein moniperustaista syrjintää ja siksi syrjinnän vastaiseen työhön on panostettava määrätietoisesti ja poikkileikkaavasti. Viittomakielisten ryhmä on moninainen. Erityisesti kuuro maahanmuuttaja kohtaa korostetusti kielellisiä, tiedonsaantiin liittyviä ja oikeuksiinsa pääsyn esteitä.

Tutkimustiedon tarve

Kuurojen Liitto toivoo, että viittomakielibarometri toteutetaan uudelleen.

 

Valtioneuvoston työryhmän toimikausi on alkanut 17.7. ja päättyy 31.8.2023.