Kuva: Laura Kotila/Valtioneuvosto

Kuurojen Liitto mukana perustuslakivaliokunnan sote-kuulemisessa

Uusi sote-esitys ei vielä riittävästi turvaa viittomakielisten oikeuksia.

Tilaisuudessa 14.4. käsiteltiin hallituksen esitystä sote-uudistuksesta, ja Kuurojen Liittoa tilaisuudessa edusti erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund. Liitto kommentoi esitystä mm. siitä, ettei se turvaa viittomakieltä käyttävien mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään sosiaali- ja terveyspalveluissa siten kuin perustuslain 17 §, viittomakielilaki ja YK:n vammaissopimus edellyttävät.

Oikeusministeriön teettämästä ensimmäisestä viittomakielibarometristä ilmenee, että viittomakielisten asioimistilanteista 87 % on sellaisia, joissa viranomainen tai julkisen palvelun toimihenkilö ei ole toiminut lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja tilannut tulkkia. Asiakas on joutunut tilaamaan tulkin viranomaisen puolesta. Ongelman taustalla on mm. asiakaslain kohta, jossa epäselvästi mainitaan ”tulkitsemisen järjestämisestä mahdollisuuksien mukaan”. Mikäli tulkkauksen järjestämisen arviointi jää edelleen sattumanvaraisesti harkinnan varaan, riski kuuron asiakkaan syrjinnästä kasvaa.

Järjestämislakia korjattava

Nykytilanne on vastoin viittomakielilaissa säädettyä viranomaisen edistämisvelvoitetta, joka edellyttää oma-aloitteisia ja aktiivisia toimia myös sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.  Järjestämislain palvelujen kieltä koskevaa pykälää on vielä korjattava siten, että viittomakielten käyttö huomioidaan riittävän velvoittavasti. Viittomakielen mainitseminen pelkästään yksityiskohtaisissa perusteluissa ei riitä.

Pykälämuutos turvaisi tärkeiden sote-palvelujen toimeenpanoa arjessa, ja siten vähentäisi syrjäytymisriskiä. Viittomakieleen liittyvän osaamisverkoston ja tulkkauksen järjestäminen käytännössä ovat isoja kysymyksiä, ja hyvinvointialueilla tullaan tarvitsemaan viittomakieltä osaavia ammattilaisia.

Tulkkauspalvelukokonaisuus tulee arvioida

Toinen suuri asiakokonaisuus on tulkkauspalvelujen kokonaisarviointi, joka tulisi tehdä osana sote-pakettia. Tulkkauspalvelun järjestäminen siirrettiin v. 2010 kunnilta Kelan tehtäväksi eikä Kuurojen Liitto näe tarkoituksenmukaisena siirtää tai hajauttaa palvelua takaisin yli 20 sote-toimijalle.

Kuurojen Liitto on lähettänyt hallituksen sote-esityksestä 15.2.2021 lausunnon usealle valiokunnalle.