Nominering av kandidater på Finlands Dövas Förbund rf:s förbundsmöte 2020

Kuurojen Liiton hallitus ryhmäkuvassa Valkean talon portailla

Finlands Dövas Förbund rf:s medlemsföreningar kan föra fram kandidater inför valet av ordförande och styrelsemedlemmar, som görs på förbundsmötet sommaren 2020.

OBS! Tiden har förlängts! Förslagen skickas före 3.8.2020 antingen per brev, eller som e-post från föreningens egen eller ordförandens eller sekreterarens e-postadress till:

Finlands Dövas Förbund rf, Valutskottet, PB 57, 00401 Helsingfors

eller per e-post: vaalivaliokunta@kuurojenliitto.fi

I förslaget ska följande uppgifter om kandidaten finnas:

· namn och ålder
· utbildning och yrke
· hemort samt vilken dövförening kandidaten är medlem i samt en kortfattad motivering av förslaget.

Kandidaten ska vara medlem i en av Finlands Dövas Förbund rf:s medlemsföreningar. En förening kan även föreslå en annan förenings medlem. Föreningen måste ha personens samtycke till att ställa upp hen som kandidat.

Förslagen behandlas på valutskottets möte efter att utsatt datum för inlämnande av förslag har passerat. Om det bland föreningarnas kandidatförslag inte finns tillräckligt många personer för att kriterierna för en jämlik sammansättning av styrelsen ska kunna uppfyllas, kan valutskottet också på eget initiativ på annat sätt leta lämpliga kandidater. I detta syfte kan föreningarnas representanter eller enskilda personer framföra förslag till valutskottet t.ex. på föreningsdagarna, där det finns möjlighet att samtala enskilt med utskottet.

I tur att avgå år 2020 är styrelsemedlemmarna Rami Kiiskinen, Ronja Tammisara och Jarkko Helminen.

Bilagor 1) Formulär för nominering av kandidater på Finlands dövas förbund rf:s förbundsmöte 2020 2) Formulär för samtycke till att verka som medlem av styrelsen

 

Tutustu myös näihin sivuihin

Ryhmäkuva liittokokousväestä kokoustilassa

Förbundsmötet 2020


Ihmiset jonottamassa vaaliuurnan luo

Vaalivaliokunta


Liittokokousuutisia