Rapport om medlemsorganisationsunderstödet

Föreningarna fick i våras för första gången bidrag från Finlands Dövas Förbund för sin verksamhet. Stödet beviljades för år 2019 och nu är det dags att rapportera till förbundet hur det har använts. Rapporten ska lämnas in före 31.1.2020.

Stödet hör till social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA:s medlemsorganisationsunderstöd, som är avsett att användas för dövförbundets medlemsföreningars kamrat- och rekreationsverksamhet. Alla som fått understödet är skyldiga att lämna in en rapport om hur de har använt det.

Genom rapporten försäkrar man sig om att understödet har använts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Utgående från bidragstagarnas, det vill säga föreningarnas, rapporter gör Finlands Dövas Förbund en rapport till STEA om vilka resultat som har nåtts i den verksamhet som har fått understöd.

Nu ska alltså de föreningar som har fått understödet rapportera om användningen av det till Finlands Dövas Förbund.

Anvisningar för rapporteringen

Rapporten om användningen av stödet görs på ett elektroniskt formulär, som är bifogat. Rapporten ska skickas till Finlands Dövas Förbund senast 31.1.2020.

I rapporten anges vad föreningen har gjort med stödet. Kom ihåg att bifoga kvitton samt bokslut för år 2018. Vid behov kan bokslutet lämnas till Finlands Dövas Förbund också efter föreningens årsmöte.

Om stödet inte har använts i sin helhet under år 2018 ska orsaken till detta anges i rapporten, liksom också hur mycket av stödet som överförs till år 2019.

Direktör Helena Torboli är ansvarig kontaktpersoner i ärenden som rör medlemsorganisationsstödet. Vid behov hjälper också regionarbetarna Annukka Hiekkanen och Asta Tikkanen i frågor som rör föreningsstödet.

Stöd som överförs

Om föreningen inte har använt stödsumman, eller använt bara en del av den, år 2019 ska stödet användas till fullt belopp inom år 2020.

Den del av stödet som har använts 2018 ska rapporteras senast 31.1.2020.

I rapportformuläret ska anges

  • hur mycket av stödet som har använts 2019
  • hur mycket av stödet som överförs att användas 2020

Kom ihåg att beakta detta även i föreningens bokslut. För rapporteringen av belopp som överförs till nästa år kan man vid behov be föreningshandledningens personal om råd och hjälp.

Nyheter till föreningarna