Längd: 04:32
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Förbundsmötet godkände försäljningsplanen för Ljusa huset

På plats var 30 representanter från sammanlagt 23 dövföreningar, försäljningsbeslutet föregicks av en livlig diskussion.

På plats var 30 representanter från sammanlagt 23 dövföreningar, försäljningsbeslutet föregicks av en livlig diskussion.

Finlands Dövas Förbunds extraordinarie förbundsmöte som avslutades på lördagen (6.11.2021) beslöt att ge förbundets styrelse tillstånd att sälja förbundets aktier i Fastighets Ab Ljusa huset till avtalat pris och andra villkor, samt vid behov överföra tomtens hyresrätt till den nya ägaren.

Före omröstningen presenterade verksamhetsledare Markku Jokinen och ordförande Jaana Aaltonen försäljningsärendet.

Bakom försäljningen ligger bl.a. organisationernas minskade behov av utrymmen. Fastighetens uppehåll och administration och finansieringen av dessa, samt yrkande av hyresverksamhet, har krävt extra arbete och personresurser. Dessutom kräver det över 30-åriga huset saneringsåtgärder saneringsåtgärder under de kommande åren.

Under hösten ordnades tre regionala distanssammankomster, dit alla föreningarna var inbjudna. Där diskuterades preliminärt den möjliga försäljningen av Ljusa huset, och husets betydelse för den teckenspråkiga gemenskapen.

Livlig diskussion och preciserande frågor

Representanterna frågade i sina framföranden bl.a. om husets hyresverksamhet, prisvärdering, användning av möjligt vinstbelopp och andra utgifter anknutna till fastigheten, såsom tomten.

Timo Heinola, som fungerat som sakkunnig gällande försäljningsutredningen, samt ekonomiansvarige Helena Hyvönen presenterade noggrannare information om ekonomin och fastighetsbolagets utgiftsstruktur; husets uppehåll och kommande saneringar kräver mycket kapital. Ifall huset säljs kommer förbundet även att utvärdera behovet av utrymmen, det är inte heller ännu klart ifall man kommer att bli kvar i huset på hyra. Det möjliga försäljningspriset lever ännu mycket, och kommer att preciseras först då försäljningsprocessen startar. Den möjliga vinsten kan till exempel investeras i objekt med stabila vinster och inkomsten användas till att utveckla verksamheten.

Efter att förbundsmötet enhälligt godtagit försäljningsplanen är följande steg det tekniska genomförandet av planen. En möjlig försäljning kunde realiseras tidigast under våren 2022.

Ljusa huset är planerat av arkitektprofessor Jaakko Laapotti och färdigställdes år 1987. Husets totala yta är 10 000 m2. I allaktivitetshuset som ägs av hörselorganisationerna – Finlands Dövas Förbund, Hörselförbundet, Hörselskadade barns föräldraförbund och Dövas Servicestiftelse – tillsammans, verkar utöver dessa bl.a. Kuulokeskus Oy, Kuulo-Auris Oy, Humanistiska yrkeshögskolan och Dövas folkhögskola.

På förbundsmötet representerade totalt 30 representanter 23 föreningar och 32 röster. Ordförande för mötet var Jaana Keski-Levijoki.

Foto: Heidi Koivisto Robertson