Nominering av kandidater till Finlands Dövas Förbund rf:s förbundsmöte 2021

Längd: 02:21
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbund rf:s medlemsföreningar kan föreslå kandidater till valet av styrelsemedlemmar, som görs på förbundsmötet sommaren 2021. Förslagen ska skickas före 31.3.2021 antingen per brev eller som e-post från föreningens egen eller ordförandes eller sekreterares e-postadress till:

Finlands Dövas Förbund rf
Valutskottet
PB 57
00401 Helsingfors

eller e-post: vaalivaliokunta@kuurojenliitto.fi

I förslaget ska följande uppgifter om kandidaten framgå:

  • namn och ålder
  • utbildning och yrke
  • hemort samt vilken dövförening kandidaten är medlem i och en kortfattad motivering av förslaget

Kandidaten ska vara medlem i en av Finlands Dövas Förbund rf:s medlemsföreningar. En förening kan även föreslå en annan förenings medlem. Föreningen måste ha personens samtycke till att ställa upp hen som kandidat.

Förslagen behandlas på valutskottets möte efter att utsatt datum för inlämnande av förslag har passerat. Om det bland föreningarnas kandidatförslag inte finns tillräckligt många personer för att kriterierna för en jämlik sammansättning av styrelsen ska kunna uppfyllas, kan valutskottet också på eget initiativ på annat sätt leta lämpliga kandidater. I detta syfte kan föreningarnas representanter eller enskilda personer framföra förslag till valutskottet t.ex. på föreningsdagarna, där det finns möjlighet att samtala enskilt med utskottet.

I tur att avgå 2021 är styrelsemedlemmarna Cecilia Hanhikoski, Joonas Lehtimäki och Jari Malkamäki.