Längd: 03:47
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Dövförbundets nyhetsöversikt

Nyheter i sammandrag, var så god.

Finlands regering beslutar idag om fortsättningen för olika begränsningar som coronaviruset medfört, till exempel om skolorna ska öppnas. Det lönar sig att följa med Yles specialsändningar och regeringens informationer.

Finlands Dövas Förbunds styrelse sammanträdde lördag 18.4 och fortsatte mötet senare per e-post. Styrelsen beslutade att förbundsmötet, som ursprungligen skulle ordnas i juni, flyttas till september. Den nya tidpunkten ör lördag 19.9. Åbo hålls kvar som mötesstad. Såväl kandidatnomineringarna för styrelseposterna som framställningarna till förbundsmötet ska lämnas in senast 3.8.2020.

Dövförbundet har startat en kampanj där vi peppar varandra med olika kämpartecken. Inspirera dina nära och kära att lära sig peppande tecken på finskt teckenspråk. När ni använder hashtaggarna #teckenspråketärminsuperkraft #superkämpapå är ni dessutom med och tävlar om ett fint pris. Snart kommer också kämparmeddelanden på finlandssvenskt teckenspråk!

Beträffande ungdomsarbetets läger utomlands har vi fått meddelande om att EUDY:s juniorläger är inställt.

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat ett flertal anvisningar som rör covid 19-situationen, där det grundläggande budskapet är klart: I undantagsförhållanden ska tillgången till till social-och hälsovårdstjänster på basnivå tryggas och särskild vikt ska fästas vid utsatta klienter och klienter som behöver särskilt stöd. Valvira har också fastställt att tolkning är en subjektiv rättighet, även under undantagsförhållanden, och  till exempel på boendeenheter kan man inte neka någon att få tolkningstjänster.

Finlands Dövas Förbund har gett ett utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet beträffande styråtgärderna, till exempel användningen av skyddsutrustning. Förbundet förde i sitt utlåtande fram att  personer som i yrket möter döva eller andra hörselnedsatta ska använda transparent skyddsutrustning. Dövförbundet kommenterade även dövas rätt till tolkningstjänster, eftersom det under coronatiden har förekommit att man i några fall har försökt åsidosätta den.