Webbseminarium

Seminarium Från ord till handling

(in English below)

Nordiska teckenspråksnätverket arrangerar ett digitalt seminarium Från ord till handling den 1 december 2021. Seminariet handlar om barns tillgång till teckenspråk i Norden.

Nordiska ministerrådets strategi är att ”Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga.” Andra viktiga politikområden i det nordiska samarbetet är funktionsnedsättning och språk. I Deklaration om nordisk språkpolitik har de nordiska teckenspråken en speciell ställning.

Vilka möjligheter har barn och unga i Norden att lära sig, utveckla och använda de nationella teckenspråken? Trots att nordiska länder har lagar som skyddar de nordiska teckenspråken har inte alla barn och unga tillgång till teckenspråket. Vad beror detta på? Är lagstiftningen alltför fokuserad på barnens individuella rättigheter och bortser från att språk används i kollektiva sammanhang? Var finns språkmiljöerna där teckenspråken kan utvecklas? Hur går vi från ord till handling?

På seminariet kommer professor Hilde Haualand vid OsloMet Storbyuniversitetet berätta vad forskningen säger om barn och ungas tillgång till teckenspråk i Norden. Därefter kommer en panel bestående av representanter för forskning, språkvetenskap, myndigheter, undervisning och föräldrar att diskutera ämnet barn och ungas tillgång till teckenspråk. Moderator är Paal Richard Peterson vid Døves Media i Norge. Seminariet tolkas till fem olika teckenspråk och talad engelska.

Program (finsk tid)

15.00 Inledning av Nordiska teckenspråksnätverket.

15.10 Vad säger forskningen om barns tillgång till teckenspråk. Professor Hilde Haualand, OsloMet.

15.40 Kort paus

15.50 Paneldiskussion

16.30 Avslutning

Program (CET, skandinavisk tid)

14.00 Inledning av Nordiska teckenspråksnätverket.

14.10 Vad säger forskningen om barns tillgång till teckenspråk. Professor Hilde Haualand, OsloMet.

14.40 Kort paus

14.50 Paneldiskussion

15.30 Avslutning

Arrangör är Nordiska teckenspråksnätverket, som består av representanter som är knutna till nordiska språknämnder och dövförbund. Läs mer på bloggen Nordiska teckenspråk.


From Words to Action Seminar

The Network of Nordic Sign Languages welcomes you to the digital seminar From Words to Action on Wednesday 1 December 2021. The topic of the seminar is children’s access to sign language in the Nordic countries.

The Nordic Council of Ministers’ strategy is that ”The Nordic region should be the best place in the world for children and young people”. Other important policy areas in Nordic co-operation are disability and language. In the Declaration on a Nordic Language Policy, the Nordic sign languages have a special position.

What opportunities do children and young people in the Nordic countries have to learn, develop and use the national sign languages? Despite the fact that Nordic countries have laws that protect the Nordic sign languages, not all children and young people have access to sign language. What is the reason for this? Is the legislation too focused on the individual rights of children and disregard the collective nature of the language? Where are the language environments where sign languages can be developed? How do we go from words to action?

At the seminar, Professor Hilde Haualand at OsloMet, Oslo Metropolitan University, will talk about what research says about children’s and young people’s access to sign language in the Nordic

countries. After that, a panel consisting of representatives of research, linguistics, authorities, education and parents will discuss the subject. Paal Richard Peterson at Døves Media in Norway acts as moderator of the seminar.

The seminar will be held via Zoom on Wednesday 1 December at 15.00–16.30 (Finnish time) and is free of charge. The seminar is interpreted into five sign languages (Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and Swedish) and English.

The last day to register is Friday 26 November 2021 (link to registration). A link to the seminar will be sent to those who have registered.

Program (Finnish time)

15.00 Introduction, the Network of Nordic Sign Languages.

15.10 What does research say about children’s access to sign language? Professor Hilde Haualand, OsloMet.

15.40 Short break

15.50 Panel discussion

16.30 Closing

Program (CET, Scandinavian time)

14.00 Introduction, the Network of Nordic Sign Languages.

14.10 What does research say about children’s access to sign language? Professor Hilde Haualand, OsloMet.

14.40 Short break

14.50 Panel discussion

15.30 Closing

The seminar is organized by the Network of Nordic Sign Languages. The network consists of representatives who are affiliated with Nordic language committees and deaf associations. Read more about network’s activities on its blog Nordiska teckenspråk.


Mera information om evenemanget

Om tolkningen:

Seminariets språk: danskt, finskt, isländskt, norskt och svenskt teckenspråk samt engelska.