Donation genom testamente

För testamentsdonationer till allmännyttiga organisationer, som Finlands Dövas Förbund, uppbärs ingen arvsskatt. Alla donationer som vi får genom testamente används alltså i sin helhet enligt donatorns sista önskan.

Har du frågor om testamentsdonationer? Kontakta oss per telefon 09 5803 421 (vardagar kl. 9–15) eller per e-post: varainhankinta@kuurojenliitto.fi

Ett testamente är en viljeyttring – du meddelar hur och till vem du vill lämna din kvarlåtenskap

Om du inte har upprättat något testamente går din egendom enligt arvsordningen till dina arvingar. Om du inte har några arvingar tillfaller egendomen staten.

För att vara juridiskt giltigt ska ett testamente uppfylla vissa formkrav. Det är bra att rådfråga en jurist, t.ex. via din bank eller en advokatbyrå, om hur ett testamente ska upprättas.

Av testamentet ska framgå åtminstone följande:

  • Testatorns namn, person-och adressuppgifter
  • Förmånstagarens uppgifter
  • Egendom som testamenteras (t.ex. hela kvarlåtenskapen eller en viss begränsad del av den)
  • Datum då testamentet är upprättat
  • Testatorns namnteckning
  • Två ojäviga och samtidigt närvarande vittnens namnteckning

Arvingars laglott kan inte testamenteras till någon annan.

Ett testamente kan ändras eller återkallas när som helst efter upprättandet.

Ketkä ovat sinun perillisesi? Jaa iloa. Tee hyvä testamentti.

Kampanjen Hyvä testamentti, det goda testamentet  

Finlands Dövas Förbund deltar i kampanjen Hyvä Testamentti, det goda testamentet, som drivs gemensamt av en grupp organisationer. Kampanjen upplyser om hur man upprättar ett testamente och på dess webbplats svarar juristen Piia Jeremejeff på frågor. Hon hjälper vid behov också till med att hitta den information man behöver.

Med i den här testamentkampanjen är 22 allmännyttiga organisationer som representerar en vid skala av intressegrupper.