Längd: 5:26
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

FPA:s nya avtalsperiod

FPA har igen konkurrensutsatt tolkningstjänsterna. Den nya avtalsperioden började 1.4. Här finns förändringar som gäller till exempel distanstolkningen och användningen av tolklista.

När coronaepidemin erövrade samhället infördes snabbt distanstolkning inom tolkningstjänsterna för personer med funktionsnedsättning. Man kunde fritt önska sig distanstolkning med vilken tolk som helst och man kunde använda vilket program som helst för distanstolkningen. Under den nya avtalsperioden ska kunden i sin tolkbeställning meddela om hen villa ha distanstolkning eller tolkning på platsen.

Vid distanstolkning kan man önska ett visst program. Om programmet är godkänt av FPA, och används av serviceleverantören, förmedlas en tolk som använder samma program. Om programmet byts till ett annat före beställningen måste man meddela FPA om detta. FPA kollar upp om serviceleverantören för den förmedlade tolken använder det programmet. Om inte, letar FPA i stället rätt på en ledig distanstolk som använder det program man bytt till.

För distanstolkning kan många olika program användas men man måste tänka på datasäkerheten. Tjänsteleverantörerna ansvarar för datasäkerheten i fråga om de program som de använder. FPA har också gjort en bedömning av datasäkerheten för de program som tjänsteleverantörerna använder.

Att tänka på vid distanstolkning

Det finns datasäkerhetsrisker till exempel med olika gratisprogram, som inte övervakas av tjänsteleverantören eller av FPA. Enligt FPA kan man ändå godta datasäkerhetsriskerna i den rådande situationen, så att kunderna kan använda program som är bekanta för dem.

Kunden ska helst, i den mån det är möjligt, undvika att behandla personuppgifter under distanstolkningen. Personuppgifter är till exempel personbeteckning, födelsedatum och detaljerade hälsouppgifter.

Distanstolkning utförs endast av de tolkar vars tolkfirma har erbjudit distanstolkning som en tolkningsform och som FPA har valt till leverantör av distanstolkning. Om kunden använder tolklista lönar det sig att checka om tolkarna på listan får utföra distanstolkning, och med vilket program.

Praxis gällande tolklistan

Tolklistan används fortfarande på det gamla vanliga sättet men nu kan kunden fastställa om hen vill ha en viss tolk till exempel bara för arbetslivstolkning, fritidstolkning eller annan tolkning. Om det för tolken har antecknats att hen får anlitas enbart för arbetslivstolkning förmedlar FPA inte tolken för andra tolkningsuppdrag. Om några anteckningar inte finns kan tolken fås till kundens alla beställningar, alltid när hen är tillgänglig.

Kunden kan göra en tolklista enbart för ett specifikt syfte, till exempel för arbetslivstolkning. Då letar FPA för andra beställningar alltid rätt på en ledig tolk som inte är på listan.

För distanstolkning kan kunden på sin tolklista namnge en tolk som hen vet har lämpliga program i bruk.

Som följd av konkurrensutsättningen kan det i olika regioner ha kommit till nya tolkar, och gamla kan ha fallit bort. Om det har fallit bort tolkar från kundens tolklista har FPA meddelat kunden om detta på förhand. En kund som vill kolla sin tolklista ska kontakta FPA:s tolkförmedling