Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 23.4.2021

Delegationen för teckenspråksärenden och beredningsgruppen för det språkpolitiska programmet har inlett sitt arbete. Och coronasituationen i Finland har förbättrats så att det nästan susar.

Delegationen för teckenspråksärenden sammanträdde första gången

I statsminister Sanna Marins regeringsprogram skrevs som ett mål in att en bredbasig delegation för teckenspråksärenden grundas för att utvärdera teckenspråkslagen och följa upp hur grundläggande rättigheter och likabehandling tillgodoses för teckenspråkigas del.

Det historiska första mötet hölls 8.4.2021.

Statsrådet tillsätter delegationen för teckenspråksärenden för fyra år i sänder. Från Finlands Dövas Förbund är verksamhetsledare Markku Jokinen och direktör Kaisa Alanne medlemmar mandatperioden 2021-2025. Finlandssvenska teckenspråksanvändare representeras av föreningen Finlandssvenska teckenspråkigas verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka och dövblinda av Finlands Dövblinda verksamhetsledare Risto Hoikkanen.

Delegationens uppgifter är att:
• främja en dialog och samarbete mellan dem som använder teckenspråk och myndigheterna,
• främja tillgodoseendet av likabehandling, delaktighet och andra grundläggande fri- och rättigheter för dem som använder teckenspråk,
• egenskap av sakkunnigorgan ge utlåtanden och lägga fram förslag och initiativ,
• följa upp och bedöma verkställigheten av teckenspråkslagen och tillgodoseendet av likabehandling, delaktighet och andra grundläggande fri- och rättigheter för dem som använder teckenspråk.

Beredningsgruppen för det språkpolitiska programmet inledde arbetet

Justitieministeriet tillsatte 25.2.2021 en arbetsgrupp för att bereda det språkpolitiska programmet. Målet för det språkpolitiska programmet är att svara på de kända utmaningar som olika språkgrupper ställs inför, såsom språkens livskraft, tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna och möjligheterna att använda språken.

Beredningsgruppens mandatperiod är 1.3-31.12.2021 och med i den från Finlands Dövas Förbund är verksamhetsledare Markku Jokinen med direktör Kaisa Alanne som ersättare. Användarna av finlandssvenskt teckenspråk representeras av Robin Hänninen från Finlandssvenska teckenspråkiga, med Magdalena Kintopf-Huuhka som ersättare.

Coronablinkern har uppdaterats

Coronablinkern har uppdaterats den 20 april och härefter begär appen iPhone-användare om tillstånd att ta meddelanden i bruk. Man måste tillåta meddelanden för att Coronablinkern ska fungera efter uppdateringen. Av dem som använder Android-telefon ber appen inte om motsvarande tillstånd.

När du har uppdaterat Coronablinkern ska du öppna appen och försäkra dig om att det i appens hemvy står ”Coronablinkern är påkopplad”. Om du inte har tillåtit meddelanden står det att meddelanden inte är i bruk. Tryck då på den röda knappen där man tar meddelanden i bruk.

I den nya versionen kan man noggrannare identifiera eventuella exponeringar. En annan förändring är att appen i stället för att bedöma enskilda möten i fortsättningen beräknar den sammanlagda risken av möten som har skett under samma dygn. Dessutom går det snabbare att ge meddelanden om exponering eftersom information i fortsättningen kan levereras sex gånger per dag.

I de flesta telefoner uppdateras Coronablinkern automatiskt men det är skäl att själv kontrollera att applikationen har uppdaterats.

Coronasituationen i Finland

Coronasituationen har förbättrats avsevärt. THL:s värsta scenarier om 11 000 fall av smitta besannades inte, eftersom nedstängningar, restriktioner och människornas försiktighet har gett resultat.

I april avslutas undantagsförhållandena och till exempel restaurangerna öppnar igen sina dörrar. Den grundläggande undervisningen och undervisningen på andra stadiet övergår till närundervisning. Grupphobbyverksamhet för barn och unga utomhus öppnas.

De strama restriktionerna avvecklas i maj. Till exempel öppnas bibliotek och museer. Gruppmotion för vuxna utomhus tillåts. I gränssamhällena tillåts resor till och från arbetet enligt epidemisituationen.

På sommaren avvecklas de regionala restriktionerna stegvis. Begränsningarna gällande sammankomster mildras och publikevenemang kan ordnas med begränsat antal deltagare. För barn och unga tillåts tävlingar och hobbyer utomhus, samt till exempel sommarläger.

Hobbyverksamhet inomhus för vuxengrupper kan börja tidigast i augusti.

Språkstyrka – distansundervisning på teckenspråk och tecken

Inom ramen för projektet Språkstyrka har förskolan och resursenheten Snäckan och Ytteresse skola startat distansundervisning i teckenspråk och tecken. De barn som går på daghem får undervisning av Snäckans lärare och de som är i skolåldern av Ytteresse skolas lärare.

Undervisningen sker dagtid till barnets daghem eller skola och anpassas enligt barnets behov. En del barn får lära sig sina första tecken och andra får undervisning i teckenspråk som modersmål.

Finlandssvenska teckenspråkigas årsmöte

Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga (FST) hade årsmöte lördagen den 17 april, närmare information kommer på Teckeneko.