Längd: 06:00
Textning: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 20.4.2022

I den här veckans översikt bland annat dövas sannings- och försoningsprocess och Dövas tidskrifts och Finlands Dövas Idrottsförbunds ny samarbetsförsök.

Sannings- och försoningsprocessen

Justitieministeriet bjöd in teckenspråkigas organisationer till diskussion om dövas sannings- och försoningsprocess den femte april 2022. Deltagarna diskuterade processens fortsättning och resursering och bidrog också med starka inlägg baserade på egna erfarenheter.

I träffen deltog utöver representanter för Finlands Dövas Förbund också företrädare för Dövhistoriska Sällskapet, Finlandssvenska Teckenspråkiga och Finlands Dövblinda. Andra deltagare var representanter för statsrådets kansli, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt statssekreterare Vesa Vuorenkoski.

Utlåtande om reformen av lagstiftningen av funktionshinderservice

Finlands Dövas Förbund gav sitt utlåtande om förslaget till ny lag om funktionshinderservice den fjärde april. I det konstaterar förbundet att lagutkastet inte förbättrar likabehandlingen av personer med funktionsnedsättning. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfts inte fram i tillräcklig omfattning i utkastet. Kunskaperna om konventionen är också rätt svag hos myndigheterna som flyttas från kommunerna till de kommande välfärdsområdena.

Inte heller barnets och familjens subjektiva rätt att studera teckenspråk definieras tillräckligt väl i lagutkastet. Finlands Dövas Förbund anser vidare att det är osakligt att personer med hörsel-, syn- eller talskada har utelämnats från lagförslagets tillämpningsområde i strid mot FN-konventionens förteckning över olika former av funktionsnedsättning.

Dövas tidskrift och SKUL inleder samarbete

Dövas tidskrift och Finlands Dövas Idrottsförbund SKUL inleder ett samarbetsförsök, eftersom SKUL har tvingats lägga ner tidningen Kuurojen Urheilu och söka andra kanaler för att publicera sina artiklar om idrott. Dövas tidskrift 2/2022 och 4/2022 växer med fyra sidor fyllda med idrottstexter producerade av SKUL.

SKUL och Dövas tidskrift har också en gemensam enkät på gång för att kartlägga läsarnas intresse för idrottsämnen. Du, som läser tidningen eller är intresserad av att prenumera på den, får gärna besvara enkäten. Följande nummer av Dövas tidskrift utkommer i midsommarveckan.

Presentationsborden hyrs ut nu

Är du intresserad av att presentera ditt företags verksamhet eller din organisations tjänster? Nu har du tur, för vi hyr ut bordsplatser på kulturdagarna till företag och andra aktörer! Kulturdagarna erbjuder teckenspråksaktörer tillfälle att berätta om sina tjänster eller produkter på teckenspråk. Platserna finns i Careliasalens huvudaula genast efter entrén.

Nytt program på Dövas videos kanal

Programmet heter Nikki och Jinni: Önskningen. Nikki har önskningar som hon  skulle vilja att gick i uppfyllelse. En av önskningarna är att sagor kunde vara sanna. Vad leder det till? Gå och titta!

Det var allt för den här gången. Ha en bra vecka!