Längd: 7:05
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 18.3.2022

Grupp för döva flyktingar från Ukraina på Facebook

Finlands Dövas Förbund har tillsatt en samordningsgrupp för att stödja döva flyktingar från Ukraina. Gruppen har grundat Facebook-gruppen ”Ukrainan kuurot pakolaiset Suomessa”. Facebook-gruppen är avsedd för alla som vill vara med och hjälpa ukrainska flyktingar.

Desinformation i en krissituation

Vi påminner om att det sprids mycket desinformation med anknytning till Rysslands angrepp mot Ukraina. Tro inte förbehållslöst på allt, utan håll huvudet kallt och titta närmare på källan och på vem som sprider informationen. Desinformation sprids lätt i kris. Teckenspråkiga biblioteket har en bra video på temat som heter ”Fake News – bluffnyheter”.

Senaste nytt från kulturproduktionen

Det är dags för Dövas riksomfattande kulturdagar! På videon berättar dövförbundets kulturproducent Teemu Lipasti-Sjöroos om hur coronapandemin har påverkat kulturproduktionen, om kulturdagarna och om andra kulturevenemang i sommar.

Minoriteters upplevelser om hatretorik

Justitieministeriet har beställt en uppföljande utredning om minoriteters erfarenheter om hatretorik och trakasserier och om hur dessa påverkar de utsattas trygghetskänsla. Med minoriteter avses till exempel invandrare, sexuella minoriteter och så vidare. Även teckenspråkiga är en minoritet.

Med hjälp av utredningen kan ministeriet planera förebyggande åtgärder och medel för att ingripa mot hatretorik och trakasserier. Du kan besvara enkäten eller be om en intervju som kan göras per telefon, med Teams-förbindelse eller ansikte mot ansikte. Enkäten är på tre språk: finska, svensk och engelska och kan besvaras fram till slutet av mars.

Nya videor

Både Teckenspråkiga biblioteket och Dövas Video har producerat nya videor.

Teckenspråkiga biblioteket producerade programmet ”En brandsäker vardag” som handlar om vad man ska göra när det brinner och hur eldsvådor kan förebyggas med små åtgärder i vardagen. Programmet är fritt tillgängligt.

Den nya videon från Dövas video är en fortsättning på serien Bravuuri keittiössä. Den här gången tillreds siskonkorvsopp och pannkaka. Du behöver en betalningsförbindelse från din kommun för att se programmet.

Mycket nöje!

Stipendier att söka

Finlands Dövas Förbunds styrelse beslutar om utdelningen av stipendier från förbundets donationsfond och Puro-Lemberg-fonden på sitt möte i april.

Stipendier beviljas i första hand till döva personer bland annat för studier, studieresor, hobbyverksamhet samt deltagande i seminarier och kongresser. Föreningar kan beviljas understöd för specialbehov och för utgifter av att organisera olika evenemang för sina medlemmar.

Samma privatperson eller samfund beviljas inte stipendier flera gånger efter varandra.

Ansökningarna till Finlands Dövas Förbunds styrelse ska skickas senast 7.4.2022 till styrelsens sekreterare Elina Pokki, elina.pokki@kuurojenliitto.fi.

Information på teckenspråk

Undervisnings- och kulturministeriet har på sin webbplats samlat teckenspråkiga videor om ministeriets verksamhet, läropliktsreformen och utbildningssystemet i Finland.

På webbplatsen finns information både på finlandssvenskt och finskt teckenspråk.