Längd: 07:12
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 10.12.2021

Skriftliga spörsmål från riksdagen

Riksdagsledamöterna Esko Kiviranta och Merja Mäkisalo-Ropponen har lyft fram bland annat familjernas rätt till undervisning i teckenspråk. De kräver också en helhetsutvärdering av tolkningstjänsten. Kiviranta är ordförande för riksdagens nätverk för teckenspråken och Mäkisalo-Ropponen är ordförande för riksdagens samarbetsgrupp för funktionshinderärenden VAMYT. 

Kiviranta och Mäkisalo-Ropponen ställde två skriftliga spörsmål till social- och hälsovårdsministeriet den 24 november 2021. Ministern ska besvara spörsmålen inom 21 dagar efter att de kommit till statsrådet. 

Det första spörsmålet gäller barnets rätt att i sin tidiga barndom lära sig det språk eller den kommunikationsmetod som behövs för växelverkan. Det har förekommit stora problem i genomförandet av handikappservicelagen. Konsekvenserna för det enskilda barnet är ytterst allvarliga om rätten till språk inte tillgodoses.  Kiviranta och Mäkisalo-Ropponen vill att den subjektiva rätten till språk tryggas för döva och hörselskadade barn och barn med syn- och hörselskada. Kiviranta och Mäkisalo-Ropponen frågar hur regeringen har för avsikt att säkerställa att inget barn lämnas utan språk eller kommunikationsmetod.

Det andra skriftliga spörsmålet handlar om tolkningstjänsterna för personer med funktionsnedsättning. Riksdagsledamöterna vill veta hur regeringen kommer att förbättra tolkningstjänsterna och göra en utvärdering av hur laghelheten som gäller tolkningstjänster på olika nivåer fungerar. Lagarna medför inte en tillräckligt tydlig plikt för myndigheterna att ordna med tolkningstjänsten. Det här kom fram också i Teckenspråksbarometern som justitieministeriet publicerade 2020: i bara 13 procent av alla situationer uppfylldes myndigheternas lagstadgade tolkningsplikt.

Båda spörsmålen kan läsas på finska via länkarna.

Dövas tidskrift erbjuder julnummer på köpet

Hart du märkt att Dövas tidskrift har en julkampanj på gång? Om du gör en tidningsprenumeration för 2022 får du julnumret på köpet! Erbjudandet gäller fram till 19.12. Klicka på länken för närmare information.

Fem nya sagor på finskt teckenspråk

Teckenspråkiga biblioteket och barnprogrammet Pikku Kakkonen (Lilla Tvåan) har producerat fem nya sagor på finskt teckenspråk. De ges ut den 13 december. Bibliotekets producent Riitta Vivolin-Karén berättar om sagorna på videon.

Slutseminarium för Tecknade minnen

Den 15 december nästa vecka arrangeras slutseminariet för projektet Tecknade minnen. Du kan redan anmäla dig till seminariet; se närmare information i sidobalken.

Projektet Tecknade minnen har utrett kränkningar av dövas rättigheter i Finlands närhistoria. Undersökningen beställdes och finansierades av statsrådet. Den är en del av den statliga försoningsprocessen som finns inskriven i statsminister Sanna Marins regeringsprogram. 

Årets teckenspråksbragd 2021

På teckenspråkens dag i februari är det dags igen att premiera en person eller instans som genom sin verksamhet har främjat teckenspråkigas rättigheter eller ökat teckenspråkens synlighet. Vem eller vilken instans tycker du vore värd priset? Du hinner ännu skicka in ditt förslag till Finlands Dövas Förbund senast 17 december till adressen kuurojenliitto@kuurojenliitto.fi.

Nästa nyhetsöversikt på svenska kommer i januari. God jul och gott nytt år!